Adviezen van de Sociale Raad Tilburg

College van B en W geeft reactie op het advies 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018'

04 oktober 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018'.

Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018

04 oktober 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft op 31 augustus 2017 advies uitgebracht over de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018’.

Ongeveer gelijktijdig met de verordening Jeugdhulp 2018, dat wil zeggen voor de zomervakantie van 2017, ontving de Sociale Raad Tilburg het Koersdocument Jeugd(hulp). De Sociale Raad Tilburg vindt het wonderlijk om twee documenten te lezen die dezelfde stad, hetzelfde jaar en hetzelfde thema betreffen, maar inhoudelijk en qua richting zover uit elkaar liggen. Het is voor ons duidelijke dat de functie van een verordening verschilt met die van een koersdocument. We verwachten echter wel dat de strekking van beide documenten in lijn zijn, ook al zijn de stukken nog niet besproken door colleges van B en W, gemeenteraden en de bestuurscommissie Jeugd. Op basis van verhalen die wij gehoord hebben van burgers en waar zij tegenaan lopen, hebben wij een aantal adviezen meegegeven.  

 

Het advies kunt u hier lezen.

College van B en W geeft reactie op het advies 'Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018'

04 oktober 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de 'Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018'.


Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018

04 oktober 2017

Op 31 augustus 2017 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018’.

Deze concept-verordening bevat weinig nieuwe informatie. Er zijn een aantal verplichte en gewenste aanpassingen van de bestaande verordening. Wij vinden het zinvol om daarover mee te denken en een reactie te geven. Daarnaast hebben wij adviezen gegeven gebaseerd op signalen die leden van de Sociale Raad Tilburg in de voorliggende periode hebben ontvangen. Wij gaan er van uit dat deze meegenomen worden bij het schrijven van de beleidsregels die volgen op de verordening.

 

Het advies kunt u hier lezen.

College van B en W geeft reactie op advies ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017’

27 juni 2017

Het Tilburgse College van B en W geeft zijn reactie op het advies ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017’ van de Sociale Raad Tilburg.


U kunt hier de reactie van het college lezen.

College van B en W geeft reactie op het advies 'De wijk aan zet: doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020'

27 juni 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de ‘Doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020’. 

 

Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017

27 juni 2017

Op 2 mei 2017 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht betreffende de 'Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017'. De wijzigingen in deze verzamelverordening betreffen vooral een aantal praktische en technische wijzigingen van de bestaande verordening en een inhoudelijke toevoeging, namelijk ‘beschut werk’. In zijn advies gaat de Sociale Raad Tilburg vooral in op beschut werk. Wij onderschrijven het besluit van het college het aantal plaatsen beschut werk niet te limiteren en niet met een wachtlijst te gaan werken. Daarnaast hebben wij nog diverse vragen betreffende de concrete uitvoering.

 

Het advies kunt u hier lezen.

Sociale Raad Tilburg: Jaarverslag 2016

18 mei 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft haar tweede werkjaar afgerond. In het eerste jaar is ervaring en kennis opgebouwd wat betreft de opdracht en het werk. Binnen de Sociale Raad Tilburg is zo een visie ontstaan hoe wij invulling kunnen en willen geven aan de ons gestelde opdracht: gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders betreffende het sociaal domein.


De eerste helft van 2016 heeft vooral in het teken gestaan van de Burgertop Sociaal 013 die op 23 april 2016 plaats vond. Het afgelopen jaar hebben we adviezen uitgebracht, we hebben gesproken met burgers en organisaties en hebben ons verdiept in diverse thema’s. We kijken met tevredenheid terug op dit jaar waarin we een goede hebben kunnen samenwerken met inwoners, organisaties en medewerkers van de gemeente Tilburg.


In het ‘Jaarverslag 2016’ vindt u alle informatie over het afgelopen werkjaar.

Advies: 'De wijk aan zet: doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020’

18 mei 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft op 7 april 2017 op verzoek van het college van burgemeester en wethouders advies uitgebracht over de ‘Doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020’. Het bijbehorende beleidsstuk is getiteld ‘De wijk aan zet. Uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de sociale basis in 2017 tot en met 2020’.   


De inrichting van de sociale basis is een discussie die de Sociale Raad Tilburg van groot belang vindt. De keuzes die hierin al gemaakt zijn en de beslissingen die nu genomen worden betreffende de ‘doorontwikkeling’ geven vorm aan de directe leefomgeving van burgers in onze stad. In haar advies beveelt de Sociale Raad Tilburg onder andere aan burgers direct te betrekken bij het ontwikkelen van deze plannen en in het proces daar ook voldoende tijd voor in te plannen.


Het advies kunt u hier lezen.

Individuele cliëntvertegenwoordiging en het domein Werk & Inkomen

16 maart 2017

20 februari 2017 is op initiatief van GroenLinks in de commissie Sociale Stijging gesproken over individuele cliëntvertegenwoordiging betreffende het domein Werk & Inkomen. De Sociale Raad Tilburg heeft al eerder aangegeven dat zij dit een belangrijk onderwerp vindt. Daarom hebben wij door middel van een brief hier een reactie op gegeven. Wij hebben enkele kanttekeningen geplaatst bij de bespreking en de gekozen oplossingen.


Deze brief kunt u hier lezen.   

Raadsvragen: ‘Werken vanuit de bijstand stimuleren’

14 maart 2017

12 december 2016 heeft een aantal gemeenteraadsleden vragen gesteld aan de wethouder betreffende ‘Werken vanuit de bijstand stimuleren’. Wethouder De Ridder heeft op 10 januari 2017 deze vragen beantwoord. Daarbij wordt de Sociale Raad Tilburg twee maal genoemd. Reden voor de Sociale Raad Tilburg om deze vragen en de antwoorden te bespreken. Dit heeft geleid tot een reactie die wij op 13 februari 2017 aan wethouder De Ridder hebben gestuurd. Wij vragen daarin aandacht voor de problemen waar mensen die vanuit de bijstand gaan werken tegenaan lopen. Dienstverlening zou zo ingericht moeten zijn dat het mensen ondersteunt en zo hun kansen (op werk) vergroot. Daarnaast zijn wij benieuwd naar de stand van zaken betreffende een stedelijk meldpunt en naar de inzet van ervaringsdeskundigen.


De brief van de Sociale Raad Tilburg kunt u hier lezen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: een eerste reactie en vragen

21 februari 2017

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijk thema voor de Sociale Raad Tilburg.

Burgers hebben soms zorg en ondersteuning nodig. Precies weten wat je nodig hebt en wat passend is, een keuze moeten maken uit diverse mogelijkheden, weten waar je recht op hebt: dat is best lastig. Ook bij het aanvragen van een uitkering komen mensen soms veel vragen tegen. Daarom is het van grote waarde dat inwoners een beroep kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Onafhankelijk: de ondersteuner staat naast de burger die een aanvraag indient en denkt met haar / hem mee.

Gratis: iedereen kan hier een beroep op doen.


De gemeente Tilburg heeft de ‘Toegang’ in Tilburg opdracht gegeven deze onafhankelijke cliëntondersteuning vorm te geven en uit te voeren. De Sociale Raad Tilburg heeft de eerste concept-versie van het werkdocument gelezen en besproken. Wij hebben de Toegang / MEE en de gemeente Tilburg schriftelijk onze reactie laten weten. Deze kunt u hier lezen.