Nieuws

Nieuwsbrief 7 - Even voorstellen: Joep van Dongen, penningmeester Sociale Raad Tilburg

22 mei 2017

Mijn naam is Joep van Dongen

Ik ben lid van de Sociale Raad Tilburg sinds de start op 1 januari 2015.

Hier maak ik deel uit van het dagelijks bestuur. Mijn functie is penningmeester.

Voorheen was ik lid van de Wmo Adviesraad Tilburg.

Deze is eind 2014 opgeheven.

De Sociale Raad Tilburg gaat over het totale sociaal domein: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet. Onze opdracht is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B en W.


Tevens adviseer ik cliëntenraden van de intramurale zorg over zorgbeleid.

Hier kom ik op het kernpunt van mijn passie namelijk medezeggenschap. Ik vind inspraak voor burgers van belang, vooral als het gaat over zorg die zij in hun dagelijks leven ontvangen.


Mijn ideaal is (nog steeds) om burgers in een wijk, steegje of in welke vorm dan ook zo lang mogelijk mee te laten denken en invloed te laten uitoefenen op de regels die opgesteld worden voor hen. Realiteitszin, namelijk dat het praktisch uitvoerbaar moet zijn, dat houd ik in het oog.

Sociale Raad Tilburg: Jaarverslag 2016

18 mei 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft haar tweede werkjaar afgerond. In het eerste jaar is ervaring en kennis opgebouwd wat betreft de opdracht en het werk. Binnen de Sociale Raad Tilburg is zo een visie ontstaan hoe wij invulling kunnen en willen geven aan de ons gestelde opdracht: gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders betreffende het sociaal domein.


De eerste helft van 2016 heeft vooral in het teken gestaan van de Burgertop Sociaal 013 die op 23 april 2016 plaats vond. Het afgelopen jaar hebben we adviezen uitgebracht, we hebben gesproken met burgers en organisaties en hebben ons verdiept in diverse thema’s. We kijken met tevredenheid terug op dit jaar waarin we een goede hebben kunnen samenwerken met inwoners, organisaties en medewerkers van de gemeente Tilburg.


In het ‘Jaarverslag 2016' vindt u alle informatie over het afgelopen werkjaar.

Advies: De wijk aan zet: doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020’

18 mei 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft op 7 april 2017 op verzoek van het college van burgemeester en wethouders advies uitgebracht over de ‘Doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020’. Het bijbehorende beleidsstuk is getiteld ‘De wijk aan zet. Uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de sociale basis in 2017 tot en met 2020’.   


De inrichting van de sociale basis is een discussie die de Sociale Raad Tilburg van groot belang vindt. De keuzes die hierin al gemaakt zijn en de beslissingen die nu genomen worden betreffende de ‘doorontwikkeling’ geven vorm aan de directe leefomgeving van burgers in onze stad. In haar advies beveelt de Sociale Raad Tilburg onder andere aan burgers direct te betrekken bij het ontwikkelen van deze plannen en in het proces daar ook voldoende tijd voor in te plannen.

Het advies kunt u hier lezen.

Individuele cliëntvertegenwoordiging en het domein Werk & Inkomen

16 maart 2017

20 februari 2017 is op initiatief van GroenLinks in de commissie Sociale Stijging gesproken over individuele cliëntvertegenwoordiging betreffende het domein Werk & Inkomen. De Sociale Raad Tilburg heeft al eerder aangegeven dat zij dit een belangrijk onderwerp vindt. Daarom hebben wij door middel van een brief hier een reactie op gegeven. Wij hebben enkele kanttekeningen geplaatst bij de bespreking en de gekozen oplossingen.


Deze brief kunt u hier lezen.   

Raadsvragen: ‘Werken vanuit de bijstand stimuleren’

14 maart 2017

12 december 2016 heeft een aantal gemeenteraadsleden vragen gesteld aan de wethouder betreffende ‘Werken vanuit de bijstand stimuleren’. Wethouder De Ridder heeft op 10 januari 2017 deze vragen beantwoord. Daarbij wordt de Sociale Raad Tilburg twee maal genoemd. Reden voor de Sociale Raad Tilburg om deze vragen en de antwoorden te bespreken. Dit heeft geleid tot een reactie die wij op 13 februari 2017 aan wethouder De Ridder hebben gestuurd. Wij vragen daarin aandacht voor de problemen waar mensen die vanuit de bijstand gaan werken tegenaan lopen. Dienstverlening zou zo ingericht moeten zijn dat het mensen ondersteunt en zo hun kansen (op werk) vergroot. Daarnaast zijn wij benieuwd naar de stand van zaken betreffende een stedelijk meldpunt en naar de inzet van ervaringsdeskundigen.


De brief van de Sociale Raad Tilburg kunt u hier lezen.

13 tot en met 18 maart: Week van Zorg en Welzijn in Tilburg

14 maart 2017

RIBW Brabant, SMO Traverse, GGz Breburg, Het Laar en Amarant openen alle vijf hun deuren voor het publiek op zaterdag 18 maart. Ben jij benieuwd hoe deze organisaties werken? Kom dan naar de open dag en hoor ervaringsverhalen bijvoorbeeld rondom depressie, kom  sjoelen bij een woonzorgcentrum of kom meer te weten over pleegzorg. Dit is slechts een greep uit het aanbod van de landelijke Week van Zorg en Welzijn.


In Tilburg doen deze organisaties mee. Klik op de organisatienaam en je krijgt aanvullende informatie.

·        Kompaan en de Bocht

·        Amarant Groep, op diverse locaties

·        RIBW Brabant

·        SMO Traverse

·        Het Laar

·        De Wever, op diverse locaties

·        GGz Breburg / Jan Wierhof

·        ContourdeTwern

·        Kentalis Tilburg

Meer algemene informatie vind je hier.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: een eerste reactie en vragen

21 februari 2017

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijk thema voor de Sociale Raad Tilburg.

Burgers hebben soms zorg en ondersteuning nodig. Precies weten wat je nodig hebt en wat passend is, een keuze moeten maken uit diverse mogelijkheden, weten waar je recht op hebt: dat is best lastig. Ook bij het aanvragen van een uitkering komen mensen soms veel vragen tegen. Daarom is het van grote waarde dat inwoners een beroep kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Onafhankelijk: de ondersteuner staat naast de burger die een aanvraag indient en denkt met haar /hem mee.

Gratis: iedereen kan hier een beroep op doen.


De gemeente Tilburg heeft de ‘Toegang’ in Tilburg opdracht gegeven deze onafhankelijke cliëntondersteuning vorm te geven en uit te voeren. De Sociale Raad Tilburg heeft de eerste concept-versie van het werkdocument gelezen en besproken. Wij hebben de Toegang/MEE en de gemeente Tilburg schriftelijk onze reactie laten weten. Deze kunt u hier lezen.    

Nieuwsbrief nr. 6 van de Sociale Raad is uit.

24 januari 2017

Hier presenteert Sociale Raad Tilburg de eerste nieuwsbrief van 2017: nummer 6. Met lezenswaardige artikelen. Lees hem hier!

Nieuwsbrief 6 - Tilburgers.nl in gesprek met Sociale Raad Tilburg

24 januari 2017

De rollen zijn een keer omgedraaid. Het is nu niet de Sociale Raad Tilburg die vragen stelt. Deze keer legt journaliste Paula Anguita van Tilburgers.nl vragen voor aan de Sociale Raad Tilburg, welke door voorzitter Jos van Balveren en vice-voorzitter Stephan Gijsman worden beantwoord. Het interview verscheen op de digitale nieuwssite Tilburgers.nl medio december jl..


Lees hier het hele interview van Tilburgers.nl.

Nieuwsbrief 6 - Even voorstellen: Jos Oskam

24 januari 2017

Mijn naam is Jos Oskam. Sinds februari 2016 ben ik lid van de Sociale Raad Tilburg. Ik woon nu zo’n 20 jaar in Tilburg en zie veel mooie mensen en leuke initiatieven in deze stad. Ook zie ik en spreek ik mensen die moeite hebben om mee te komen in de stad en maatschappij. De redenen daarvoor zijn heel divers. Soms speelt armoede een rol, soms andere beperkende omstandigheden. Vanuit mijn beeld dat iedereen in deze stad zijn plek verdient en maatschappelijk mee kan doen, heb ik mij aangesloten bij de Sociale Raad. Ik ben in Tilburg actief geweest in het Ombudswerk. Professioneel ben ik ook betrokken en breng ik kennis in bij de Sociale Raad. In een naburige stad werk ik als kwaliteitsmedewerker bij een afdeling Werk en Inkomen. De speerpunten voor mij binnen de Sociale Raad zijn armoedebeleid, participatie, activering, jongeren en werk voor burgers met een beperking. Ik vind het van groot belang dat de gemeente bij multi-problematiek integrale en passende dienst- en hulpverlening biedt. Zo kunnen we alle burgers van Tilburg en omgeving optimaal laten meedoen. 

Nieuwsbrief 6 - Sociale Raad Tilburg te gast bij de Voedselbank Tilburg

24 januari 2017

De Sociale Raad Tilburg was in december op werkbezoek bij de Tilburgse Voedselbank. We spraken met voorzitter Martin de Kok en vice-voorzitter Marc Vintges over aard, inhoud en omvang van de werkzaamheden van de organisatie. De Voedselbank in Tilburg verstrekt voedselpakketten aan Tilburgers. Daarnaast fungeert  de Tilburgse Voedselbank als distributiecentrum voor de 27 andere voedselbanken in Brabant en Zeeland. 

Lees meer

Sociale Raad Tilburg zoekt een beleidsmedewerker Jeugd

28 november 2016

Sociale Raad Tilburg

De Sociale Raad Tilburg heeft als opdracht het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Jeugdwet en Wmo.

De Sociale Raad wil een schakel zijn tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente.

 

Werkterrein

Het Rijk heeft veel taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de gemeenten. De gemeenten hebben nu een regierol op het gebied van jeugdzorg en -hulp (jeugdwet), wmo en de deelname aan de arbeidsmarkt (participatiewet). De transities zijn afgerond, de transformatie vraagt nog de nodige aandacht.

 

Ondersteuningsbureau

De Sociale Raad Tilburg wordt ondersteund door een ondersteuningsbureau. Op dit moment zijn hier een beleidsmedewerker en een secretariaatsmedewerker (beiden parttime) werkzaam.

Wij zijn op zoek naar een beleidsmedewerker jeugd.

Het betreft een tijdelijke en parttime functie. 

Lees meer