Nieuws

Sociale Raad Tilburg brengt iets nieuws: het SRT-panel voor burgers

06 december 2017

De Sociale Raad Tilburg start met een eigen panel. Wij willen graag aan inwoners vragen voorleggen en uw mening horen over bepaalde thema’s van het sociaal domein. Onze eerste enquête is nu verzonden aan burgers waar wij eerder contact mee hadden. Wilt u hier ook aan meedoen? Dat kan. U kunt tot en met zondag 10 december 2017 de vragenlijst invullen. Wij zijn er erg blij mee. Hier vindt u onze enquête.


Onderin het enquêteformulier wordt u gevraagd om uw e-mailadres in te vullen, zodat wij u in de toekomst vaker kunnen benaderen voor het SRT-panel. Als u wilt deelnemen aan het SRT-panel dan ontvangt u ongeveer vier keer per jaar een enquête. Invullen duurt ongeveer tien minuten.


Wij vinden het prettig dat u door het invullen uw medewerking geeft. Als dank daarvoor kunt u onze pas verschenen publicatie 'Meer lef gewenst: aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd' hier bekijken.Lees meer

Meer lef gewenst: aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd

04 december 2017

Op 28 november overhandigde de Sociale Raad Tilburg tijdens een lunchsessie het advies over problemen in de hulp aan jeugd aan wethouder Marcelle Hendrickx. Het belangrijkste advies: Regel een korte oplossingsroute waar kinderen en gezinnen die vastlopen gebruik van kunnen maken. Hier leest u een sfeerimpressie van de lunchsessie die de Sociale Raad Tilburg organiseerde. Onderaan vindt u de link naar het advies.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg: geef jeugd en ouders meer stem

29 november 2017

Dion van den Berg, voorzitter van de Sociale Raad Tilburg gaf een interview aan het Brabants Dagblad. Het stond op dinsdag 28 november 2017 afgedrukt in de krant. Lees het interview hier.

Sociale Raad Tilburg op werkbezoek in Stokhasselt

14 november 2017

Een uit 8 personen bestaande delegatie van de Sociale Raad Tilburg (SRT) bracht op donderdag 8 november een werkbezoek aan de in Tilburg Noord gelegen wijk Stokhasselt. Aan de start van het werkbezoek werden we in het prachtig gerenoveerde wijkcentrum de Ypelaer welkom geheten door Joke Roovers, voorzitster van de wijkraad. Zij zal deze functie per 1 januari overdragen aan Harrie Meeuwesen. Hij schetste de belangrijkste kenmerken van de wijk die maar liefst 120 (!) nationaliteiten herbergt en die de meeste allochtone inwoners van alle Tilburgse stadsdelen heeft. Stokhasselt heeft te maken met een slecht imago en negatieve beeldvorming. De wijk heeft meer eenoudergezinnen dan elders in Tilburg. Kinderen uit eenoudergezinnen hebben meer kans op armoede dan kinderen die bij twee ouders wonen. Stokhasselt heeft erg veel sociale huurwoningen en verhoudingsgewijs geen koopwoningen en veel hoogbouw. In Stokhasselt wonen erg veel jongeren en ouderen en een kleine middengroep. De wijk kent het hoogste aandeel laag opgeleide inwoners in Tilburg. Eenzaamheid is een groot probleem. Het percentage met een minimum inkomen is schrikbarend hoog en neemt nog steeds toe. Het percentage bijstandsgerechtigden is het hoogst in Stokhasselt. Het gemiddelde in Tilburg is 5,5 %. In Stokhasselt bedraagt dit percentage maar liefst 15,9 %. Geen cijfers om vrolijk van te worden.

Lees meer

Advies: Koersdocument Jeugd: strategie nodig

13 november 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft een advies uitgebracht over het Koersdocument Jeugd. Hij wijst daarin op de noodzaak een strategie te ontwikkelen. Doel daarvan is om op korte termijn effecten gerealiseerd te zien van ambities die genoemd worden in het Koersdocument.


Het advies kunt u hier lezen.

28 november: VOORAANKONDIGING - Lunchsessie: aandacht voor de problemen in de hulp aan jeugd en hun ouders

30 oktober 2017

Zet het alvast in je agenda:

Dinsdag 28 november van 11.00 – 13.00 

Locatie: De Bodde School, adres: Karel Boddenweg 1, Tilburg.


Lunchsessie met de Sociale Raad Tilburg:

Aandacht voor de problemen in de hulp aan jeugd en hun ouders. Wij presenteren dan ons advies aan wethouder Marcelle Hendrickx.


- Wat gaat er mis?

- En wat is volgens ons de oplossing?

 

Houd onze site in de gaten. Meer informatie volgt!

www.socialeraadtilburg.nl


Alvast aanmelden? Dat kan via mail@socialeraadtilburg.nl

9 november: Sociale Raad Tilburg gaat op werkbezoek in wijk Stokhasselt

18 oktober 2017

De Sociale Raad Tilburg zal op donderdag 9 november 2017 de Tilburgse wijk Stokhasselt bezoeken. Tijdens dit werkbezoek gaat de Sociale Raad Tilburg in gesprek met wijkbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten van diverse organisaties die er actief zijn.

 

De wijk telt ongeveer 22.000 inwoners verdeeld over 120 verschillende nationaliteiten. Een stadsdeel waar burgers en diverse maatschappelijke organisaties zich enorm inzetten om het voor ieder die er woont een fijne wijk te laten zijn. Het is een wijk waar al langer problemen zijn wat betreft leefbaarheid en armoede. Onderzoeken melden afnemende leefbaarheid en toenemende armoede.

 

Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Quirijnstok en Heikant bundelden hun krachten en brachten in april dit jaar het manifest ‘Op naar Nieuw Noord’ uit. Doel is de leefbaarheid verbeteren en de armoede terug dringen in Stokhasselt. Daar op volgde in augustus een ‘Uitvoeringsplan wijkraden naar aanleiding van Manifest ‘Op naar Nieuw Noord’’; daarin staan een aantal verbetervoorstellen en acties. De Sociale Raad Tilburg vindt het zinvol om met mensen in de wijk te spreken en van hen te horen wat er speelt. 

Tilburg voor iedereen - Iedereen doet mee in onze samenleving!

10 oktober 2017

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden vier bijeenkomsten georganiseerd waar mensen met een beperking hun ervaringen en wensen over een inclusieve samenleving in Tilburg kunnen delen. De ervaringen en ideeën die worden verzameld, gaat de gemeente Tilburg gebruiken voor een plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor iedereen.


Onder het motto ‘Niets over ons zonder ons’ gaan Tilburgers met elkaar in gesprek over drempels die zij ervaren om ergens binnen te komen of om goede zorg, onderwijs of werk te krijgen. Heeft u een fysieke, zintuigelijke, psychische of verstandelijke beperking? Of een chronische ziekte of dementie? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen.


Lees meer

College van B en W geeft reactie op het advies 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018'

06 oktober 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018'.


Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018

06 oktober 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft op 31 augustus 2017 advies uitgebracht over de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018’.

Ongeveer gelijktijdig met de verordening Jeugdhulp 2018, dat wil zeggen voor de zomervakantie van 2017, ontving de Sociale Raad Tilburg het Koersdocument Jeugd(hulp). De Sociale Raad Tilburg vindt het wonderlijk om twee documenten te lezen die dezelfde stad, hetzelfde jaar en hetzelfde thema betreffen, maar inhoudelijk en qua richting zover uit elkaar liggen. Het is voor ons duidelijke dat de functie van een verordening verschilt met die van een koersdocument. We verwachten echter wel dat de strekking van beide documenten in lijn zijn, ook al zijn de stukken nog niet besproken door colleges van B en W, gemeenteraden en de bestuurscommissie Jeugd. Op basis van verhalen die wij gehoord hebben van burgers en waar zij tegenaan lopen, hebben wij een aantal adviezen meegegeven.  

 

Het advies kunt u hier lezen.

College van B en W geeft reactie op het advies 'Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018'

06 oktober 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de 'Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018'.


Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018

06 oktober 2017

Op 31 augustus 2017 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018’.

Deze concept-verordening bevat weinig nieuwe informatie. Er zijn een aantal verplichte en gewenste aanpassingen van de bestaande verordening. Wij vinden het zinvol om daarover mee te denken en een reactie te geven. Daarnaast hebben wij adviezen gegeven gebaseerd op signalen die leden van de Sociale Raad Tilburg in de voorliggende periode hebben ontvangen. Wij gaan er van uit dat deze meegenomen worden bij het schrijven van de beleidsregels die volgen op de verordening.

 

Het advies kunt u hier lezen.