Adviezen van de Sociale Raad Tilburg

College van B en W geeft reactie op het advies: "Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018"

04 oktober 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018'.

Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: "Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018"

04 oktober 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft op 31 augustus 2017 advies uitgebracht over de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018’.

Ongeveer gelijktijdig met de verordening Jeugdhulp 2018, dat wil zeggen voor de zomervakantie van 2017, ontving de Sociale Raad Tilburg het Koersdocument Jeugd(hulp). De Sociale Raad Tilburg vindt het wonderlijk om twee documenten te lezen die dezelfde stad, hetzelfde jaar en hetzelfde thema betreffen, maar inhoudelijk en qua richting zover uit elkaar liggen. Het is voor ons duidelijke dat de functie van een verordening verschilt met die van een koersdocument. We verwachten echter wel dat de strekking van beide documenten in lijn zijn, ook al zijn de stukken nog niet besproken door colleges van B en W, gemeenteraden en de bestuurscommissie Jeugd. Op basis van verhalen die wij gehoord hebben van burgers en waar zij tegenaan lopen, hebben wij een aantal adviezen meegegeven.

Het advies kunt u hier lezen.

College van B en W geeft reactie op het advies: "Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018"

04 oktober 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de 'Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018'.


Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: "Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018"

04 oktober 2017

Op 31 augustus 2017 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018’.

Deze concept-verordening bevat weinig nieuwe informatie. Er zijn een aantal verplichte en gewenste aanpassingen van de bestaande verordening. Wij vinden het zinvol om daarover mee te denken en een reactie te geven. Daarnaast hebben wij adviezen gegeven gebaseerd op signalen die leden van de Sociale Raad Tilburg in de voorliggende periode hebben ontvangen. Wij gaan er van uit dat deze meegenomen worden bij het schrijven van de beleidsregels die volgen op de verordening.

Het advies kunt u hier lezen.

Preadvies van de Sociale Raden/ Participatieraden Hart van Brabant inzake: "de Koers Jeugdhulp 2018"

29 september 2017

De Sociale raden/Participatieraden van de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk hebben gezamenlijk een preadvies uitgebracht over het Koersdocument Jeugd. In dit document staan de ambities van de regio Hart van Brabant voor de jaren 2018 en verder. De adviesraden hebben hier gezamenlijk een reactie op gegeven.


Het is de eerste keer dat er regionaal een (pre)advies wordt uitgebracht. In april 2017 is met voorzitter Roks van de bestuurscommissie Jeugdzorg afgesproken dat zij gezamenlijk betrokken worden bij het tot stand komen van de nieuwe Koers Jeugdhulp binnen hun gemeenten. Als vervolg op die afspraak is een traject in gang gezet waarmee de adviesraden tot een gezamenlijk advies over die nieuwe Koers Jeugdhulp zijn gekomen.


Dit kunt u hier lezen.

Sociale Raad Tilburg: reactie op evaluatierapport gemeente Tilburg

21 juli 2017

Op 21 juli heeft de Sociale Raad Tilburg gereageerd op het evaluatierapport van de gemeente Tilburg over de Sociale Raad Tilburg.

In deze brief zetten we drie stappen:

1. We geven onze reactie op het evaluatierapport van de gemeente Tilburg

2. Pas op de plaats: het belang van evalueren en nieuwe beleidslijnen ontwikkelen

3. Toekomst: de meest interessante vraag voor ons is hoe we verder gaan.

Het is waardevol om met de gemeente het gesprek hierover aan te gaan zodat we doelstelling, werkwijze, verwachtingen en mogelijkheden opnieuw kunnen afstemmen. Op basis daarvan kunnen wij keuzes maken wat betreft voortzetting van werkzaamheden, welke veranderingen en/of verbeteringen er nodig en mogelijk zijn.Hier kunt u het advies lezen.

College van B en W geeft reactie op advies: "Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017"

27 juni 2017

Het Tilburgse College van B en W geeft zijn reactie op het advies ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017’ van de Sociale Raad Tilburg.


U kunt hier de reactie van het college lezen.

College van B en W geeft reactie op het advies: "De wijk aan zet: doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020"

27 juni 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de ‘Doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020’.

Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: "Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017"

27 juni 2017

Op 2 mei 2017 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht betreffende de 'Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017'. De wijzigingen in deze verzamelverordening betreffen vooral een aantal praktische en technische wijzigingen van de bestaande verordening en een inhoudelijke toevoeging, namelijk ‘beschut werk’. In zijn advies gaat de Sociale Raad Tilburg vooral in op beschut werk. Wij onderschrijven het besluit van het college het aantal plaatsen beschut werk niet te limiteren en niet met een wachtlijst te gaan werken. Daarnaast hebben wij nog diverse vragen betreffende de concrete uitvoering.

Het advies kunt u hier lezen.

Sociale Raad Tilburg: Jaarverslag 2016

18 mei 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft haar tweede werkjaar afgerond. In het eerste jaar is ervaring en kennis opgebouwd wat betreft de opdracht en het werk. Binnen de Sociale Raad Tilburg is zo een visie ontstaan hoe wij invulling kunnen en willen geven aan de ons gestelde opdracht: gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders betreffende het sociaal domein.


De eerste helft van 2016 heeft vooral in het teken gestaan van de Burgertop Sociaal 013 die op 23 april 2016 plaats vond. Het afgelopen jaar hebben we adviezen uitgebracht, we hebben gesproken met burgers en organisaties en hebben ons verdiept in diverse thema’s. We kijken met tevredenheid terug op dit jaar waarin we een goede hebben kunnen samenwerken met inwoners, organisaties en medewerkers van de gemeente Tilburg.


In het ‘Jaarverslag 2016’ vindt u alle informatie over het afgelopen werkjaar.

Advies: "De wijk aan zet: doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020"

18 mei 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft op 7 april 2017 op verzoek van het college van burgemeester en wethouders advies uitgebracht over de ‘Doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020’. Het bijbehorende beleidsstuk is getiteld ‘De wijk aan zet. Uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de sociale basis in 2017 tot en met 2020’.


De inrichting van de sociale basis is een discussie die de Sociale Raad Tilburg van groot belang vindt. De keuzes die hierin al gemaakt zijn en de beslissingen die nu genomen worden betreffende de ‘doorontwikkeling’ geven vorm aan de directe leefomgeving van burgers in onze stad. In haar advies beveelt de Sociale Raad Tilburg onder andere aan burgers direct te betrekken bij het ontwikkelen van deze plannen en in het proces daar ook voldoende tijd voor in te plannen.


Het advies kunt u hier lezen.

Individuele cliëntvertegenwoordiging en het domein Werk & Inkomen

16 maart 2017

20 februari 2017 is op initiatief van GroenLinks in de commissie Sociale Stijging gesproken over individuele cliëntvertegenwoordiging betreffende het domein Werk & Inkomen. De Sociale Raad Tilburg heeft al eerder aangegeven dat zij dit een belangrijk onderwerp vindt. Daarom hebben wij door middel van een brief hier een reactie op gegeven. Wij hebben enkele kanttekeningen geplaatst bij de bespreking en de gekozen oplossingen.


Deze brief kunt u hier lezen.