Adviezen

Preadvies van de Sociale Raden/ Participatieraden Hart van Brabant inzake: "de Koers Jeugdhulp 2018"

29 september 2017

De Sociale raden/Participatieraden van de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk hebben gezamenlijk een preadvies uitgebracht over het Koersdocument Jeugd. In dit document staan de ambities van de regio Hart van Brabant voor de jaren 2018 en verder. De adviesraden hebben hier gezamenlijk een reactie op gegeven.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg: reactie op evaluatierapport gemeente Tilburg

21 juli 2017

Op 21 juli heeft de Sociale Raad Tilburg gereageerd op het evaluatierapport van de gemeente Tilburg over de Sociale Raad Tilburg.

Lees meer

College van B en W geeft reactie op advies: "Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017"

27 juni 2017

Het Tilburgse College van B en W geeft zijn reactie op het advies ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017’ van de Sociale Raad Tilburg.

Lees meer

College van B en W geeft reactie op het advies: "De wijk aan zet: doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020"

27 juni 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de ‘Doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020’.

Lees meer

Advies: "Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017"

27 juni 2017

Op 2 mei 2017 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht betreffende de 'Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2017'. De wijzigingen in deze verzamelverordening betreffen vooral een aantal praktische en technische wijzigingen van de bestaande verordening en een inhoudelijke toevoeging, namelijk ‘beschut werk’. In zijn advies gaat de Sociale Raad Tilburg vooral in op beschut werk. Wij onderschrijven het besluit van het college het aantal plaatsen beschut werk niet te limiteren en niet met een wachtlijst te gaan werken. Daarnaast hebben wij nog diverse vragen betreffende de concrete uitvoering.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg: Jaarverslag 2016

18 mei 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft haar tweede werkjaar afgerond. In het eerste jaar is ervaring en kennis opgebouwd wat betreft de opdracht en het werk. Binnen de Sociale Raad Tilburg is zo een visie ontstaan hoe wij invulling kunnen en willen geven aan de ons gestelde opdracht: gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders betreffende het sociaal domein.

Lees meer

Advies: "De wijk aan zet: doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020"

18 mei 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft op 7 april 2017 op verzoek van het college van burgemeester en wethouders advies uitgebracht over de ‘Doorontwikkeling sociale basis 2017 - 2020’. Het bijbehorende beleidsstuk is getiteld ‘De wijk aan zet. Uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de sociale basis in 2017 tot en met 2020’.

Lees meer

Individuele cliëntvertegenwoordiging en het domein Werk & Inkomen

16 maart 2017

20 februari 2017 is op initiatief van GroenLinks in de commissie Sociale Stijging gesproken over individuele cliëntvertegenwoordiging betreffende het domein Werk & Inkomen. De Sociale Raad Tilburg heeft al eerder aangegeven dat zij dit een belangrijk onderwerp vindt. Daarom hebben wij door middel van een brief hier een reactie op gegeven. Wij hebben enkele kanttekeningen geplaatst bij de bespreking en de gekozen oplossingen.

Lees meer

Raadsvragen: "Werken vanuit de bijstand stimuleren"

14 maart 2017

12 december 2016 heeft een aantal gemeenteraadsleden vragen gesteld aan de wethouder betreffende ‘Werken vanuit de bijstand stimuleren’. Wethouder De Ridder heeft op 10 januari 2017 deze vragen beantwoord. Daarbij wordt de Sociale Raad Tilburg twee maal genoemd. Reden voor de Sociale Raad Tilburg om deze vragen en de antwoorden te bespreken. Dit heeft geleid tot een reactie die wij op 13 februari 2017 aan wethouder De Ridder hebben gestuurd. Wij vragen daarin aandacht voor de problemen waar mensen die vanuit de bijstand gaan werken tegenaan lopen. Dienstverlening zou zo ingericht moeten zijn dat het mensen ondersteunt en zo hun kansen (op werk) vergroot. Daarnaast zijn wij benieuwd naar de stand van zaken betreffende een stedelijk meldpunt en naar de inzet van ervaringsdeskundigen.

Lees meer

Onafhankelijke cliëntondersteuning: een eerste reactie en vragen

21 februari 2017

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijk thema voor de Sociale Raad Tilburg.

Lees meer

College van B en W geeft reactie op advies: "Verordening Jeugdhulp en Wmo 2017"

16 november 2016

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de Verordening Jeugdhulp en Wmo 2017.

Lees meer

Advies: "Aanvalsplan Noma"

12 oktober 2016

De Sociale Raad Tilburg heeft vlak voor de zomervakantie op 22 juli 2016 advies uitgebracht over het Aanvalsplan Noma. Hierin hebben wij onder andere geadviseerd financiële deskundigheid in de Toegang uit te breiden. Een ander aandachtspunt voor de Sociale Raad Tilburg is cliëntparticipatie: in hoeverre wordt gebruikt gemaakt van de ervaringen van mensen met een uitkering wat betreft dienstverlening en procedures.

Lees meer

Advies: "Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2017 - Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2017"

05 oktober 2016

Op 9 september 2016 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht betreffende de concept ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2017’ en de concept ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2017’.

Lees meer

Advies: Concept "Collegeadvies aanbesteding Hulp aan Huis 2017"

12 juli 2016

Op 13 mei 2016 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies betreffende het ‘Concept Collegeadvies aanbesteding Hulp aan Huis 2017’ uitgebracht.

Lees meer

Inspreektekst bij Commissie Sociale Stijging over maatschappelijk gevoelige voorzieningen

25 januari 2016

De Commissie Sociale Stijging nodigde op 23 november 2015 organisaties en burgers uit om hen te horen over maatschappelijk gevoelige voorzieningen in de stad Tilburg. Aanleiding is de komst van nieuwe regels op dit terrein. De vraag die voorlag was wat er in het verleden goed en niet goed is gegaan, of de rol van de gemeente daarbij goed of niet goed was, en/of dit laatste verbetering behoeft. De reacties van burgers en organisaties op deze vraag, wil de gemeente meenemen in toekomstig beleid.

Lees meer

Advies: "Nota Publieke Gezondheid Midden-Brabant"

07 december 2015

Eind november 2015 bracht de Sociale Raad Tilburg zijn advies uit over de Nota Publieke Gezondheid Midden-Brabant 2016-2019.

Lees meer

Advies: "Rolopvatting Sociale Raad Tilburg"

07 december 2015

Medio juli gaf de Sociale Raad Tilburg nog een tweede advies uit aan het college van B en W. Het betreft het advies over de rolopvatting van de Sociale Raad Tilburg.

Lees meer

Advies: "Signalen over de Tilburgse Toegang"

07 december 2015

De Sociale Raad Tilburg bracht medio juli van dit jaar zijn advies uit betreffende de signalen over de Tilburgse Toegang.

Lees meer

Dag van de Verantwoording - inspreektekst Sociale Raad Tilburg

04 december 2015

Op maandag 12 oktober 2015 hield de Tilburgse gemeenteraad de ‘Dag van de Verantwoording’ over de Tilburgse aanpak op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. De Sociale Raad Tilburg heeft hier ook een bijdrage aan geleverd. Lees hier de tekst die de Sociale Raad Tilburg uitsprak die dag.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg adviseert over armoede aan commissie Sociale Stijging

23 juni 2015

De Sociale Raad Tilburg heeft op 15 juni de commissie Sociale Stijging geadviseerd over armoede. De commissie is bezig met de actualisatie van het armoedebeleid. Zij heeft de Sociale Raad Tilburg uitgenodigd om haar bevindingen en ideeën voor te leggen aan de commissie. Uitgangspunt was dat Tilburg een goed armoedebeleid heeft. Maar er is nog steeds armoede in de stad en deze neemt zelfs nog toe. Het is dus zinvol om te onderzoeken wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en waarom de armoede toe neemt ondanks de genomen maatregelen. Met als doel: welke maatregelen zijn er nodig om armoede in Tilburg te bestrijden? Lees hier meer.

Lees meer