Adviezen van de Sociale Raad Tilburg

Onafhankelijke cliëntondersteuning: een eerste reactie en vragen

21 februari 2017

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijk thema voor de Sociale Raad Tilburg.

Burgers hebben soms zorg en ondersteuning nodig. Precies weten wat je nodig hebt en wat passend is, een keuze moeten maken uit diverse mogelijkheden, weten waar je recht op hebt: dat is best lastig. Ook bij het aanvragen van een uitkering komen mensen soms veel vragen tegen. Daarom is het van grote waarde dat inwoners een beroep kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Onafhankelijk: de ondersteuner staat naast de burger die een aanvraag indient en denkt met haar / hem mee.

Gratis: iedereen kan hier een beroep op doen.


De gemeente Tilburg heeft de ‘Toegang’ in Tilburg opdracht gegeven deze onafhankelijke cliëntondersteuning vorm te geven en uit te voeren. De Sociale Raad Tilburg heeft de eerste concept-versie van het werkdocument gelezen en besproken. Wij hebben de Toegang / MEE en de gemeente Tilburg schriftelijk onze reactie laten weten. Deze kunt u hier lezen.    

College van B en W geeft reactie op advies: "Verordening Jeugdhulp en Wmo 2017"

16 november 2016

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de Verordening Jeugdhulp en Wmo 2017.

Deze reactie leest u hier.

Advies: "Aanvalsplan Noma"

12 oktober 2016

De Sociale Raad Tilburg heeft vlak voor de zomervakantie op 22 juli 2016 advies uitgebracht over het Aanvalsplan Noma. Hierin hebben wij onder andere geadviseerd financiële deskundigheid in de Toegang uit te breiden. Een ander aandachtspunt voor de Sociale Raad Tilburg is cliëntparticipatie: in hoeverre wordt gebruikt gemaakt van de ervaringen van mensen met een uitkering wat betreft dienstverlening en procedures.

Het hele advies kunt u hier lezen

Advies: "Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2017 - Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2017"

05 oktober 2016

Op 9 september 2016 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht betreffende de concept ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2017’ en de concept ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2017’.

De Sociale Raad heeft er voor gekozen om de adviezen samen te voegen tot één document. Het streven is om te komen tot één sociaal domein. Inwoners die hulp en/of ondersteuning nodig hebben, hebben te maken met dat ene sociale domein. Dan is het van belang om beide verordeningen op elkaar te betrekken en af te stemmen zodat aanvragen en procedures op een zelfde wijze verlopen.

Het advies kunt u hier lezen.

Advies: Concept "Collegeadvies aanbesteding Hulp aan Huis 2017"

12 juli 2016

Op 13 mei 2016 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies betreffende het ‘Concept Collegeadvies aanbesteding Hulp aan Huis 2017’ uitgebracht.

Huishoudelijk hulp is voor een groep mensen van groot belang. Er worden diverse discussies over gevoerd, bijvoorbeeld of huishoudelijk hulp wel of niet onder de WMO valt. De Centrale Raad van Beroep heeft op 23 mei 2016 beslist dat het onder de WMO valt.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft aan de Sociale Raad gevraagd haar te adviseren betreffende de aanbesteding van Hulp aan Huis per 1 januari 2017. Dit advies kunt u hier lezen.

Inspreektekst bij Commissie Sociale Stijging over maatschappelijk gevoelige voorzieningen

25 januari 2016

De Commissie Sociale Stijging nodigde op 23 november 2015 organisaties en burgers uit om hen te horen over maatschappelijk gevoelige voorzieningen in de stad Tilburg. Aanleiding is de komst van nieuwe regels op dit terrein. De vraag die voorlag was wat er in het verleden goed en niet goed is gegaan, of de rol van de gemeente daarbij goed of niet goed was, en/of dit laatste verbetering behoeft. De reacties van burgers en organisaties op deze vraag, wil de gemeente meenemen in toekomstig beleid.


De Sociale Raad Tilburg was ook gevraagd om zijn geluid te laten horen tijdens de bijeenkomst. Hier kunt u de reactie van de Sociale Raad lezen.

Advies: "Nota Publieke Gezondheid Midden-Brabant"

07 december 2015

Eind november 2015 bracht de Sociale Raad Tilburg zijn advies uit over de Nota Publieke Gezondheid Midden-Brabant 2016-2019.


Wilt u meer weten over de inhoud van het advies? Kijkt u dan hier eens.

Advies: "Rolopvatting Sociale Raad Tilburg"

07 december 2015

Medio juli gaf de Sociale Raad Tilburg nog een tweede advies uit aan het college van B en W. Het betreft het advies over de rolopvatting van de Sociale Raad Tilburg.


Het volledige advies kunt u hier lezen.

Advies: "Signalen over de Tilburgse Toegang"

07 december 2015

De Sociale Raad Tilburg bracht medio juli van dit jaar zijn advies uit betreffende de signalen over de Tilburgse Toegang.

Hier kunt u het volledige advies lezen.

Dag van de Verantwoording - inspreektekst Sociale Raad Tilburg

04 december 2015

Op maandag 12 oktober 2015 hield de Tilburgse gemeenteraad de ‘Dag van de Verantwoording’ over de Tilburgse aanpak op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. De Sociale Raad Tilburg heeft hier ook een bijdrage aan geleverd. Lees hier de tekst die de Sociale Raad Tilburg uitsprak die dag.


De Sociale Raad Tilburg heeft sinds het begin van het jaar verschillende adviezen uitgebracht over het effect van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein op de inwoners van Tilburg. Onze inbreng vandaag geeft weer wat wij het afgelopen jaar hebben gehoord.


Hier kunt u de volledige inspreektekst van Sociale Raad Tilburg lezen.

Sociale Raad Tilburg adviseert over armoede aan commissie Sociale Stijging

23 juni 2015

De Sociale Raad Tilburg heeft op 15 juni de commissie Sociale Stijging geadviseerd over armoede. De commissie is bezig met de actualisatie van het armoedebeleid. Zij heeft de Sociale Raad Tilburg uitgenodigd om haar bevindingen en ideeën voor te leggen aan de commissie. Uitgangspunt was dat Tilburg een goed armoedebeleid heeft. Maar er is nog steeds armoede in de stad en deze neemt zelfs nog toe. Het is dus zinvol om te onderzoeken wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en waarom de armoede toe neemt ondanks de genomen maatregelen. Met als doel: welke maatregelen zijn er nodig om armoede in Tilburg te bestrijden? Lees hier meer.

Samenvatting Advies inkoop: "Je kunt het niet ruilen"

01 juni 2015

De samenvatting van het Advies inkoop van de Sociale Raad Tilburg kunt u hier lezen. Onlangs bracht de Sociale Raad Tilburg haar advies aan het college van B en W uit.