Het jaar 2020: we kijken terug naar een bijzonder jaar waar veel over te vertellen valt. In dit jaarverslag richten we het vergrootglas op een paar onderdelen uit het werk van de Sociale Raad Tilburg. Meer verhalen en informatie vindt u in de uitgebreide versie van ons jaarverslag op onze website.

Volledig jaarverslag

Jaarverslag 2020 Sociale Raad Tilburg

leden van de Sociale Raad Tilburg

Inleiding

2020 is een bijzonder jaar geworden, gekenmerkt door de coronacrisis, RIVM-maatregelen, vanzelfsprekendheden die verdwenen zijn. Problemen zoals eenzaamheid worden zichtbaarder en groter. Er ontstaan nieuwe kwetsbare groepen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Er gebeurt ook heel veel moois. Vrijwilligers en beroepskrachten ontwikkelen allerlei initiatieven om hulp te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Landelijke en lokale overheid zetten uitgebreide steunpakketten in om bedrijven te helpen.

De omstandigheden waarin de Sociale Raad Tilburg (SRT) zijn onafhankelijke advieswerk moet doen, zijn veranderd: digitaal vergaderen en minder mogelijkheden om gesprekken met inwoners te voeren. Leden, die dit werk als vrijwilliger verrichten, hebben het drukker in hun eigen baan. Het is gelukt om snel te schakelen en in deze bijzondere omstandigheden de gegeven opdracht modal-icon uit te voeren.

De SRT heeft in 2020 een brief over de coronacrisis en elf gevraagde adviezen uitgebracht. In 2020 bestond de SRT vijf jaar. Hier hebben we op aangepaste wijze aandacht aan besteed, namelijk met drie korte films over drie rode draden in het SRT-werk.

Werkterrein SRT

Het werkterrein van de SRT is het sociaal domein waarbij het kader gevormd wordt door de wetten Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Thema's als bestaanszekerheid, armoede, passend onderwijs, inburgering horen ook bij het takenpakket.

Om kwalitatief goede adviezen te kunnen geven hebben we informatie nodig. Enerzijds moeten we op de hoogte zijn van de (beleids)plannen en (nieuwe) ontwikkelingen bij de gemeente Tilburg, anderzijds is het noodzakelijk dat we weten wat er bij inwoners van Tilburg speelt. Alleen dan kan de SRT een schakelfunctie vervullen tussen gemeente en inwoners.

rode draad

Vijf jaar Sociale Raad Tilburg

Op 1 januari 2015 is de Sociale Raad Tilburg van start gegaan en we wilden dit vijf-jarig bestaan uiteraard vieren. Terugkijken en vooruitblikken: wat hebben we de afgelopen jaren gezien en gehoord? Maar ook: hoe willen we op basis daarvan het SRT-werk de komende jaren vormgeven? We hebben drie rode draden benoemd in het SRT-werk van de afgelopen jaren. Samen met inwoners en een landelijke professional hebben we drie korte films gemaakt over deze rode draden: burgerparticipatie, ervaringsdeskundigheid, meedoen.

Rode draad 1: Burgerparticipatie ”Samen weten we meer”

De eerste film gaat over: “Burgerparticipatie. Samen weten we meer”

De samenleving verandert voortdurend. De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij burgers en burgers zelf zoeken ruimte: in burgerinitiatieven en in het meepraten en mee willen beslissen. Vier inwoners van Tilburg nemen ons mee in hun ervaringen, hun werkzaamheden en de visie die zij al werkende hebben ontwikkeld. Daarnaast levert Jos van der Lans vanuit zijn jarenlange inzet een bijdrage aan deze SRT-focus.

Rode draad 2: Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is nodig voor goede hulpverlening.

Ervaringsdeskundigen kunnen vanuit eigen ervaringen en opgedane kennis burgers helpen bij hun hulpvraag. Ze kunnen een rol van belang spelen binnen organisaties en in het gesprek met collega’s. Ook bij beleidsvragen kunnen zij hun bijdragen leveren om zo de hulpverlening te verbeteren. Daarbij is aandacht voor cultuurverschillen van belang.

Vijf inwoners van Tilburg vertellen over hun ervaringen en hun visie. Daarnaast levert Saskia Keuzenkamp vanuit haar werk bij Movisie een bijdrage aan deze SRT-focus.

Rode draad 3: Meedoen

Meedoen moet voor iedereen altijd mogelijk zijn.

Iedereen heeft talenten en wil een bijdrage leveren aan de samenleving, wil gehoord en gezien worden. Meedoen gaat over waardigheid, zingeving en over de inclusieve samenleving. Om iedereen letterlijk en figuurlijk ruimte te geven, moeten we drempels slechten en structuren die uitsluiten aanpakken. Tilburgers vertellen erover: over hun ervaringen, hun werk en hun visie. Arre Zuurmond levert vanuit zijn werk als ombudsman in Amsterdam zijn bijdrage aan dit thema.

Werkzaamheden Sociale Raad Tilburg

Werkzaamheden

Er is het afgelopen jaar op verschillende manieren weer veel werk verzet. Zo zijn er de SRT-vergaderingen modal-icon met leden en medewerksters die het centrum vormen van de adviesraad. Het DB en diverse interne werkgroepen modal-icon hebben regelmatig overleg en bereiden onder andere adviezen voor. We organiseren informatie- en kennisbijeenkomsten en gesprekken met inwoners en organisaties. Samen werken we aan en schrijven we adviezen.

Adviezen

adviezen sociale raad tilburg

De kernopdracht van de Sociale Raad Tilburg is het geven van adviezen.
In 2020 hebben wij de volgende schriftelijke adviezen uitgebracht:

 • Advies “Verordening leerlingenvervoer gemeente Tilburg 2020”
 • Brief aan het college van Burgemeester en Wethouders: “Coronacrisis en de gevolgen”
 • Advies “Evaluatie Gelijke Kansenfonds 2017-2019”
 • Advies “Beleidsnota Integrale jeugdaanpak” en “Plan van Aanpak, Integrale aanpak jongeren in een kwetsbare positie 16-27 jaar”
 • Advies “Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2021”
 • Advies “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2021”
 • Advies “Beleidsnota Inburgering Tilburg 2021 - 2026”
 • Advies “Raadsvoorstel Uitgangspunten inkoop sociaal domeinMet name schriftelijk maar ook mondeling”
 • Advies “Vertrouwensexperiment, Doe mee in Tilburg en bestaanszekerheid”
 • Advies “Meedoen tot en met je pensioen”

Regionaal hebben we meegewerkt aan de volgende adviezen:

 • Advies Sociale Adviesraden Arbeidsmarktregio Hart van Brabant: “Regionaal advies inzake het visiedocument inburgering
 • Regionaal Overleg Adviesraden (Rosa) Hart van Brabant: “Advies uitgangspunten Inkoopbeleid Jeugdhulp Hart van Brabant 2022 e.v.”
  Dit advies is in 2020 voorbereid en in januari 2021 uitgebracht.

Adviezen

info Met name schriftelijk maar ook mondeling

info Met name lokaal maar ook regionaal

schakel tussen inwoners en gemeente

Schakel tussen gemeente en inwoners

Om adviezen te kunnen schrijven die aansluiten bij wat er van belang is voor de inwoners van de stad, hebben we informatie nodig. Daarom leggen we veel contacten en organiseren we allerlei gesprekken. Gesprekken met de gemeente Tilburg modal-icon , met de wethouders van het sociaal domein, gemeenteraadsleden, raadsgriffie en beleidsmedewerkers over beleid en ontwikkelingen.

Een andere brok informatie die wij nodig hebben, zijn de verhalen en ervaringen, meningen en ideeën van Tilburgers modal-icon . Wij willen weten wat hen bezighoudt. Deze informatie zetten wij in bij het geven van adviezen. Zo leggen wij een relatie tussen uitvoering en beleid en zetten we de ervaringen van inwoners in om beleid en uitvoering te verbeteren. Wij blijven bouwen aan ons netwerk modal-icon om zo steeds weer contacten te hebben en te horen wat er speelt in de stad.

De adviesraden in de regio Hart van Brabant

Binnen de regio Hart van Brabant wordt er door de gemeenten steeds meer samengewerkt. Dit betreft zowel het ontwikkelen van beleid als de besluitvorming erover. De lokale adviesraden volgen de gemeenten hierbij: als er regionaal beleid gemaakt wordt en advies gevraagd wordt, brengen de gezamenlijke lokale adviesraden advies uit. De prioriteit blijft liggen bij de lokale opdracht.

Er zijn twee regionale overlegstructuren

info Rosa modal-icon - Regionaal overleg sociale adviesraden

infoRAWP modal-icon - Regionale Adviesraad Werk en Participatie

2021

2021

Er is eind 2020 / begin 2021 veel in beweging rondom de sociale basis en er worden fundamentele discussies gevoerd over die sociale basis, inzet van hulp en ondersteuning en preventie. Inhoudelijke keuzes en de grote financiële tekorten met name bij jeugdhulp en Wmo zijn aanleiding voor de gemeente om het anders in te willen richten. De inzet is om meer in de sociale basis en in de directe omgeving van inwoners op te willen lossen.

Eind 2020 en begin 2021 hebben we adviezen gegeven over de inkoop sociale basis en “Het nieuwe normaal”. Zoeken hoe het anders en beter kan, is natuurlijk altijd van belang en zinvol. De Sociale Raad Tilburg zal daarbij altijd zorg hebben dat inwoners snel de juiste en kwalitatief goede zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Meer als andere jaren is het afwachten wat de toekomst zal brengen. De focus van de Sociale Raad Tilburg zal blijven liggen op de burgers van Tilburg en dan met name op inwoners in een kwetsbare positie. Door de coronacrisis is deze groep gegroeid en dat vraagt onze aandacht.

Sociale Raad Tilburg

De SRT bestaat uit twaalf leden die dit werk als vrijwilliger en zonder last of ruggespraak verrichten. Leden voor de SRT worden via een sollicitatieprocedure geworven en door het college van burgemeester en wethouders benoemd. De adviesraad wordt ondersteund door een klein bureau, bestaande uit drie medewerksters (2 fte).

Sociale Raad Tilburg - Leden 2020

Dion van den Berg
Dion van den Berg

Voorzitter

Stephan Gijsman
Stephan Gijsman

Vicevoorzitter Secretaris

Roger Speck
Roger Speck

Penningmeester

Chantal van Birgelen
Chantal van Birgelen

Lid (Tot 31 december 2020)

Bouchra Bouzarouata
Bouchra Bouzarouata

Lid

Joep van Dongen
Joep van Dongen

Lid

Fons Kappé
Fons Kappé

Lid (Februari 2020)

Marlies Lammers-Berben
Marlies Lammers-Berbeng

Lid (Februari 2020)

Rogier van Luxemburg
Rogier van Luxemburg

Lid

Jos Oskam
Jos Oskam

Lid

Edith Sigmans - van Lien
Edith Sigmans - van Lien

Lid

Henrieta van der Veeke
Henrieta van der Veeke

Lid

Sociale Raad Tilburg - Medewerksters 2020

Dion van den Berg
Mariëtte van Bavel

Beleidsmedewerkster 24 uur per week

Stephan Gijsman
Marjolein Meulendijks

Secretariaatsmedewerkster 24 uur per week

Roger Speck
Karen Schellekens

Beleidsmedewerkster 24 uur per week (per 1 oktober 2020)