Het jaar 2021 is een jaar met veel afwisseling. Covid, de gevolgen daarvan en de RIVM-maatregelen hebben ook dit jaar weer veel bepaald. Daarnaast zijn ontwikkelingen in de samenleving en de werkzaamheden gewoon doorgegaan. Ook de Sociale Raad Tilburg heeft het afgelopen jaar gewerkt aan zijn opdracht modal-icon , namelijk als onafhankelijke adviesraad adviezen geven aan het college van burgemeester en wethouders. In dit jaarverslag lichten we een gedeelte van het werk uit 2021 eruit en vertellen we daar wat meer over. En we kijken ook alvast vooruit naar het nieuwe jaar. Het uitgebreidere verhaal en meer informatie vindt u in de uitgebreide versie van ons jaarverslag.

Volledig jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 Sociale Raad Tilburg

busstatin Tilburg

Inleiding

De effecten van de coronacrisis zijn ook dit jaar weer zichtbaar en soms zelfs heftiger. Duidelijk is dat het niet naar school kunnen gaan voor jongeren en kinderen leidt tot groeiende problemen. De samenleving staat onder druk en we zien een toenemende polarisatie. Er is veel onzekerheid voor werknemers en bedrijven. Daarnaast spelen er nog een aantal grote problemen zoals de toeslagenaffaire, het lage vertrouwen in de overheid, hoge energieprijzen, wachtlijsten. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn nog niet duidelijk en een economische crisis is mogelijk. 

Ook dit jaar hebben we weer veel digitaal vergaderd. Horen wat inwoners te vertellen hebben, is voor ons werk van groot belang. Juist dat lukt digitaal niet altijd en dat missen we dan ook. 

De SRT-leden modal-icon , die dit werk als vrijwilliger verrichten, hebben het door corona en de maatregelen drukker in hun eigen baan. Vanuit hun werk brengen zij waardevolle informatie in. Samen met het ondersteuningsbureau is het werk uitgevoerd en zijn adviezen uitgebracht. 


2022

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de Sociale Raad Tilburg was dit een uitgelezen moment om op basis van onze werkzaamheden van de afgelopen jaren onze visie en prioriteiten voor de komende periode te benoemen. In het inspiratiepamflet “Sociale ankers slaan in tijden van zwaar weer!” hebben we dit gedeeld met de gemeenteraadleden, de informateur/formateur van het nieuwe college, ambtenaren, organisaties en burgers.

sociale ankers

Werkterrein SRT

De Sociale Raad Tilburg is een onafhankelijke adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg met de opdracht gevraagd en ongevraagd te adviseren. Het werkterrein van de Sociale Raad Tilburg is het sociaal domein waarbij het kader gevormd wordt door de wetten Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Daar horen ook thema's als bestaanszekerheid, armoede, passend onderwijs en inburgering bij.

De Sociale Raad Tilburg wil schakel zijn tussen de gemeente Tilburg en de inwoners van Tilburg. Om het advieswerk goed uit te kunnen voeren, wordt enerzijds informatie opgehaald bij de gemeente en anderzijds wordt aan burgers en organisaties actief gevraagd hun ervaringen, ideeën en wensen te delen met de Sociale Raad Tilburg. Zo wordt de relatie gelegd tussen uitvoering en beleid en wordt er een brede basis gelegd voor het advieswerk.

SRT-vergaderingen

De SRT-vergaderingen modal-icon zijn het kloppende hart van de Sociale Raad Tilburg. Leden en medewerksters bespreken inhoudelijke en praktische zaken, werkzaamheden worden afgestemd en samen werken we aan de adviezen. In 2021 zij er elf SRT-vergaderingen geweest waarbij er diverse onderwerpen op de agenda hebben gestaan. Het DB komt maandelijks bij elkaar. Daarnaast functioneren er diverse werkgroepen modal-icon .

Jongeren en wachttijden

Project “Jongeren en wachttijden”

In 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg gesprekken gevoerd met jongeren, ouders, jongerenwerkers, medewerkers van de Toegang en zorgorganisaties en beleidsmedewerkers van de gemeente over wachttijden. In ons zorgsysteem staan jongeren onvoldoende centraal, het huidige aanbod voor passende hulpverlening is ontoereikend. De mentale gesteldheid van jongeren staat onder druk vanwege de coronapandemie waardoor steeds meer jongeren en jongvolwassenen kampen met psychische problemen. De wachtlijstenproblematiek in de jeugdhulpverlening is hardnekkig waarbij de decentralisatie niet de oplossing is gebleken. Wachttijden, wachtlijsten, wachten: dat is wat we vaak horen.

Dit was voor de Sociale Raad Tilburg reden om hierover gesprekken te voeren met verschillende betrokkenen. In deze gesprekken bleek al snel dat de verhalen omvangrijker waren dan enkel de wachttijden en wachtlijsten. Deze waardevolle informatie hebben we verwerkt in een infographic “In de knoop - uit de knoop”modal-icon. In deze infographic staat het verhaal van jongeren centraal. Het moet echter ook recht doen aan alle verhalen: de jongeren, ouders, professionals en de gemeente moeten zich er in kunnen herkennen.

Daarnaast hebben deze gesprekken ons drie inzichten en kansen om jongeren écht centraal te stellen opgeleverd.

 1. Geen jongere zonder maatje
 2. “Track & trace”
 3. Ketenoverleg: zorgvraag van jongeren centraal

Adviezen

De kernopdracht van de Sociale Raad Tilburg is het geven van adviezen.
In 2021 hebben wij de volgende schriftelijke adviezen uitgebracht:

 • Advies “Stimuleren persoonlijke ontwikkeling” (maart 2021)
 • Advies Concept Raadsvoorstel "Het nieuwe normaal" (maart 2021)
 • Advies “Burgers en klanttevredenheid” (maart 2021 - ongevraagd advies)
 • Advies “Kadernota Ingrijpen bij crisis en onveiligheid 2021-2024” (april 2021)
 • Advies kadernota “Bieden van Passende Ondersteuning 2021-2024” (mei 2021)
 • Advies “Beleidsnota Sociale Basis 2021-2025” (juni 2021)
 • Advies “Inclusie” (juni 2021)
 • Advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022” (juli 2021)
 • Advies “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022” (juli 2021)
 • Advies “Collegeadvies aanpassen tarief begeleiding PGB informeel Wmo en Jeugdhulp” (september 2021)
 • Advies “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg” (september 2021)
 • Advies “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022 - proces Wmo-begeleiding melding - aanvraag zorg” (september 2021)


Samen met de andere lokale adviesraden hebben we regionaal de volgende adviezen uitgebracht:

 • Advies uitgangspunten Inkoopbeleid Jeugdhulp Hart van Brabant 2022 (januari 2021)
 • Advies over Notitie Regio Hart van Brabant: 'Normaliseren Jeugd (normaal is het gewone leven centraal) (juli 2021)
 • Advies van de regionale Adviesraden Sociaal Domein op de Concept Regiovisie 'Beschermd Wonen regio Hart van Brabant' (oktober 2021)


Naast deze schriftelijke adviezen brengen wij ook mondelinge adviezen uit. Denk daarbij aan gesprekken met beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg over thema's die binnen het sociaal domein spelen, over nieuwe ontwikkelingen of informatieve gesprekken ter voorbereiding van adviezen.

Adviezen

info Met name schriftelijk maar ook mondeling

info Met name lokaal maar ook regionaal

schakel tussen inwoners en gemeente

Schakel tussen gemeente en inwoners

Met zijn adviezen wil de SRT bijdragen aan een beter beleid en een betere uitvoering. Van belang is dat de SRT-adviezen aansluiten bij de ervaringen en verhalen van de inwoners van de stad. Om dat te kunnen doen, hebben wij informatie nodig. Daarom leggen we veel contacten en organiseren we allerlei gesprekken. We hebben gesprekken met de gemeente Tilburg modal-icon , met de wethouders van het sociaal domein, gemeenteraadsleden, raadsgriffie en beleidsmedewerkers over beleid en ontwikkelingen.

Een andere brok informatie die wij nodig hebben, zijn de verhalen en ervaringen, meningen en ideeën van Tilburgers modal-icon . Wij willen weten wat hen bezighoudt en deze informatie zetten wij in bij het geven van adviezen. Zo leggen wij een relatie tussen uitvoering en beleid en zetten we de ervaringen van inwoners in om beleid en uitvoering te verbeteren. Wij blijven bouwen aan ons netwerk modal-icon om zo steeds weer nieuwe contacten te hebben en te horen wat er speelt in de stad.

De adviesraden in de regio Hart van Brabant

Binnen de regio Hart van Brabant wordt er door de gemeenten steeds meer samengewerkt. Dit betreft zowel het ontwikkelen van beleid als de besluitvorming erover. De lokale adviesraden volgen de gemeenten hierbij: als er regionaal beleid gemaakt wordt en advies gevraagd wordt, brengen de gezamenlijke lokale adviesraden advies uit. De prioriteit blijft liggen bij de lokale opdracht. Het afgelopen jaar zijn er drie adviezen uitgebracht door de gezamenlijke lokale adviesraden.

Rosa modal-icon - Regionaal overleg sociale adviesraden

Rosa is het overleg van de lokale adviesraden sociaal domein en hun aandachtsveld is dus Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

RAWP modal-icon - Regionale Adviesraad Werk en Participatie

Het RAWP heeft als aandachtspunten beschut werk, banenafspraak en doelgroepenregister en arbeid en participatie van mensen in een kwetsbare positie.

2022

2022

We zijn benieuwd wat 2022 ons gaat brengen. Op dit moment zijn er, doordat alle RIVM-maatregelen nu opgeheven zijn, in ieder geval weer veel meer mogelijkheden voor gesprekken en activiteiten. Dit biedt perspectief en geeft veel extra energie. Als Sociale Raad Tilburg zullen we weer zelf gesprekken organiseren en de SRT-lezing 2022 staat hoog op ons verlanglijstje evenals de gesprekken over de wijkagenda’s.

Net na de gemeenteraadsverkiezingen hebben we inspiratiepamflet “Sociale ankers slaan in tijden van zwaar weer!” uitgebracht. In dit inspiratiepamflet staan vier thema’s centraal: bestaanszekerheid en armoede, mensen in kwetsbare posities, burgerparticipatie en tweedelingen. We zien dat er in Tilburg de afgelopen jaren diverse mooie ontwikkelingen op gang zijn gezet die nu verstevigd en verankerd moeten worden. Daarnaast zijn er ook nog forse vraagstukken die met voorrang opgepakt moeten worden en die soms een fundamenteel andere aanpak vragen. Er liggen veel uitdagingen maar ook problemen binnen het sociaal domein en in Tilburg. Als Sociale Raad Tilburg maken we ons vooral zorgen om de inwoners in een kwetsbare positie.

Het komende jaar zal onze aandacht ook uitgaan naar de nieuwe inkoop die op 1 januari 2023 van start moet gaan en naar de Toegang Tilburg die een andere rol en positie krijgt.

Een belangrijk aandachtspunt voor de Sociale Raad Tilburg blijft dat inwoners goed geïnformeerd worden, hulp krijgen bij hun vragen en bij het regelen van hun zorg en dat er een onafhankelijke persoon of plaats in Tilburg is waar zij terecht kunnen.

Samenwerking tussen gemeente en burgers is cruciaal, vanuit solidariteit met elkaar. Alleen samen kunnen we zorgen voor elke burger in de stad. Als Sociale Raad Tilburg blijven we benadrukken dat het van wezenlijk belang is dat burgers zelf stem hebben bij vormgeven en besluiten over uitvoering en beleid van Tilburg. Alleen dan wordt er recht gedaan aan de kennis, de eigen verantwoordelijkheid van burgers en wordt er een breed draagvlak gecreëerd in de samenleving voor gewenste veranderingen. Dit is winst zowel voor de gemeente Tilburg als voor de burgers.

Sociale Raad Tilburg

De SRT bestaat uit twaalf leden die dit werk als vrijwilliger en zonder last of ruggespraak verrichten. Leden voor de SRT worden via een openbare sollicitatieprocedure geworven en door het college van burgemeester en wethouders benoemd. De adviesraad wordt ondersteund door een klein bureau. In 2021 waren er drie medewerksters (2 fte) in dienst.

Sociale Raad Tilburg - Leden 2021

Dion van den Berg
Dion van den Berg

Voorzitter

Stephan Gijsman
Stephan Gijsman

Vicevoorzitter Secretaris

Roger Speck
Roger Speck

Penningmeester

Bouchra Bouzarouata
Bouchra Bouzarouata

Lid

Joep van Dongen
Joep van Dongen

Lid

Fons Kappé
Fons Kappé

Lid

Marlies Lammers-Berben
Marlies Lammers-Berbeng

Lid

Rogier van Luxemburg
Rogier van Luxemburg

Lid

Edith Sigmans - van Lien
Edith Sigmans - van Lien

Lid

Henrieta van der Veeke
Henrieta van der Veeke

Lid

Carla ter Beek
Carla Ter Beek

Lid september 2021

José Rijnen
José Rijnen

Kandidaat lid september 2021

Jos Oskam
Jos Oskam

Lid tot 31 maart 2022

Sociale Raad Tilburg - Medewerksters 2020

Dion van den Berg
Mariëtte van Bavel

Beleidsmedewerkster 24 uur per week / 30 uur per week (juni 2021)

Roger Speck
Karen Schellekens

Beleidsmedewerkster 24 uur per week

Stephan Gijsman
Marjolein Meulendijks

Secretariaatsmedewerkster tot december 2021