Terugkijkend op het jaar 2023 zien we een jaar waarin we diverse adviezen hebben uitgebracht. We hebben veel gesprekken gevoerd: met inwoners organisaties en met (beleids)medewerkers van de gemeente. De brochure “Ervaringskennis” is aangeboden aan de gemeenteraad en in het najaar hebben we samen met Fontys de SRT-werkconferentie “Solidariteit in Tilburg. Tijd voor een ander verhaal!” georganiseerd. Zinvol en ook leuk om al deze werkzaamheden uit te voeren. Dat hebben we dan ook met veel enthousiasme en inzet gedaan.

Volledig jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 Sociale Raad Tilburg

SRT-lezing-2023

Sociale Raad Tilburg - Focus

De focus van de Sociale Raad Tilburg ligt bij de burgers van Tilburg. Om goede adviezen over beleid en uitvoering te kunnen geven moeten we weten wat de inwoners van Tilburg bezighoudt. Wat is voor hen van belang? Wat gaat goed? Wat kan er beter? Welke wensen hebben zij? Daarom gaan we de stad in. Onze gesprekken, werkbezoeken en activiteiten hebben als doel om veel en breed informatie op te halen. Er is veel ervaring en kennis in de adviesraad aanwezig maar we zijn ook alert op kennis en ervaring die wij missen. Andere nieuwe verhalen en ervaringen horen staat hoog op onze agenda omdat dat een verrijking is van onze kennis. Kennis die wij nodig hebben om integrale en interdisciplinaire adviezen te kunnen geven.

Opdracht

De Sociale Raad Tilburg is een onafhankelijke adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders. Adviezen worden gevraagd en ongevraagd gegeven. Het werkterrein is het sociaal domein: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, bestaanszekerheid, armoede, passend onderwijs en inburgering.

Schakel

De SRT wil schakel zijn tussen de inwoners van de stad en de gemeente. Door de verhalen en ervaringen van burgers te kennen brengt de SRT hun (ervarings)kennis in bij beleid en uitvoering.

SRT-brochure “Ervaringskennis”

De SRT heeft in het voorjaar een brochure uitgebracht over ervaringskennis. Op 1 juni 2023 hebben we deze aangeboden aan de gemeenteraad. Burgemeester Weterings heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen.

In de SRT-lezing van 2022 heeft Tim ’S Jongers zijn visie op ervaringskennis met ons gedeeld. Die lezing en de gesprekken die wij daaromheen gevoerd hebben hebben ons veel informatie opgeleverd. Ervaringsdeskundigheid, meedoen en burgerparticipatie zijn al langere tijd rode draden in het werk van de Sociale Raad Tilburg. Ervaringskennis voegt iets wezenlijks toe en brengt iets nieuws naast ervaringsdeskundigheid. Onze visie en inzichten delen we graag met iedereen en daarom hebben we dit alles verwerkt in een SRT-brochure “Ervaringskennis”.

 • Luisteren naar inwoners
 • Ontmoeting
 • Veiligheid en dialoog
 • Ervaringskennis als diversiteitsvraagstuk
 • Twee pijlers voor de te-bouwen-brug: articulatiemacht en realiteitszin bij beleidsmakers

In deze brochure benoemen we aandachtspunten en mogelijkheden voor organisaties om daadwerkelijk ervaringskennis een structurele plaats te geven binnen beleid en uitvoering. Met deze brochure wil de Sociale Raad Tilburg een bijdrage leveren aan het gesprek over en de verdere ontwikkeling van ervaringskennis.

Download De SRT-brochure “Ervaringskennis”.

SRT-werkconferentie 2023

Fontys: Crossover Labs - Democratic City Onderzoeks­opdracht Sociale Raad Tilburg

Na de zomervakantie heeft de Sociale Raad Tilburg met een aantal Fontys-studenten en -docenten samengewerkt in het Crossover Lab Democratic City. Voor de Sociale Raad Tilburg was dit een mooie gelegenheid om met een onderzoeksvraag rondom “solidariteit” aan de slag te gaan. Een vijftal studenten van Fontys hebben binnen het project “Structures of solidarity” in het najaar van 2023 in opdracht van de Sociale Raad Tilburg een (kort) onderzoek uitgevoerd.

De opdracht luidde: onderzoek hoe kleine onafhankelijke organisaties (oa wijkraden) en initiatieven in de stad solidariteit ervaren en wat er nodig is om solidariteit in de toekomst te borgen. Voor het project voerden de studenten gesprekken met kleine onafhankelijke organisaties, waaronder wijkraden in de stad, over hoe zij solidariteit ervaren en wat er nodig is om solidariteit in de toekomst te borgen. De resultaten hebben zij verwerkt in een presentatie.

De bevindingen van de studenten, onze inzet om dit in te zetten bij de SRT-lezing 2023 en de wens om dit meer handen en voeten te geven samen met inwoners hebben geleid tot de keuze om een werkconferentie te organiseren.

SRT-werkconferentie 2023

“Solidariteit in Tilburg. Tijd voor een ander verhaal!”

Op donderdagavond 9 november 2023 hebben we de SRT-werkconferentie “Solidariteit in Tilburg. Tijd voor een ander verhaal!” georganiseerd. De organisatie hiervan was in handen van Fontys en de Sociale Raad Tilburg.

De inleiding op deze werkconferentie is uitgesproken door Anja Machielse, emeritus hoogleraar “Humanisme en Sociale Weerbaarheid” van de Universiteit voor Humanistiek. De studenten van Fontys hebben hun bevindingen uit het door hen uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Daarna zijn de deelnemers op een interactieve manier met elkaar aan de slag gegaan. Ze hebben gewerkt met een voorgelegd scenario en vraagstelling. Tot slot was er een plenaire terugkoppeling en een gezamenlijke korte reflectie.

De Sociale Raad Tilburg kijkt terug op een zinvolle en ook een gezellige bijeenkomst. Een inspirerend verhaal van Anja Machielse, een mooi onderzoek door de studenten van Fontys en tot slot de gesprekken met elkaar aan de hand van de scenario’s.

Deze werkconferentie heeft een aantal inzichten opgeleverd.

 • Solidariteit komt van het werkwoord “solidare” wat dichtmaken, samenvoegen, versterken betekent. Een werkwoord geeft beweging aan, iets doen en dat past heel mooi bij solidariteit.
 • Het onderzoek van de studenten toont dat wijkraden behoefte hebben aan meer vrijwilligers, met name jongeren. Daarnaast zijn er verbeteringen nodig wat betreft het aanvragen van subsidies en de communicatie met de gemeente.
 • In de gesprekken bleek dat er behoefte is aan meer samenwerking tussen organisaties.
 • Elkaar kennen en goed luisteren naar elkaar (burgers naar elkaar en burgers en overheid) werden genoemd als belangrijke factoren.
 • Verantwoordelijkheid krijgen en nemen in wijken door inwoners is ook een belangrijk punt dat aandacht vraagt.

Als Sociale Raad Tilburg zijn wij blij met deze opbrengst. Ook het komende jaar zullen wij aandacht besteden aan “solidariteit”. Een thema dat ons de komende tijd bezig zal houden en ons uitdaagt om hier samen met inwoners, organisaties en gemeente verder vorm aan te geven.

SRT-adviezen

De opdracht van de Sociale Raad Tilburg is om adviezen uit te brengen. Dit doen we op verschillende manieren: mondeling en schriftelijk, lokaal en regionaal.

In 2023 heeft de Sociale Raad Tilburg de volgende schriftelijke adviezen uitgebracht:

Samen met de andere lokale adviesraden in de regio Hart van Brabant zijn de volgende adviezen tot stand gekomen:

 • De Rosa-werkgroep “Regionale woonzorgvisie” heeft het advies over de “Regionale woonzorgvisie” voorbereid. Dit advies is in februari 2024 afgerond en toegestuurd aan het PoHo Sociaal Wonen.
 • Het RAWP heeft ongevraagd advies uitgebracht over het “Breed offensief”.

Werkzaamheden

We organiseren diverse werkzaamheden en activiteiten. Soms met de hele adviesraad en soms met een werkgroep of afvaardiging. We hebben interne vergaderingen, themabijeenkomsten, gesprekken en contacten met inwoners, cliëntenraden en organisaties. We nemen deel aan externe bijeenkomsten die door de gemeente, organisaties en inwoners georganiseerd worden. En we organiseren gesprekken en bijeenkomsten om het gesprek met inwoners aan te gaan.

SRT-vergaderingen

De Sociale Raad Tilburg vergadert elke maand behalve in de vakantiemaand juli. Deze vergaderingen zijn het kloppende hart van de organisatie. In dit gezamenlijke overleg van leden en medewerksters worden inhoudelijke en praktische zaken besproken, werkzaamheden afgestemd, afspraken gemaakt over afhandeling ervan en besluiten genomen. Elke vergadering staat er een thema op de agenda dat toegelicht wordt door een beleidsmedewerker van de gemeente, een organisatie of een andere gast.

Enkele thema’s die besproken zijn:

 • Inwonersparticipatie en burgerberaden
 • Wijkgericht werken
 • Evaluatie Tiip
 • Toegang Tilburg
 • Pilot proeftuin Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
 • Beleid “Bestaanszekerheid” en evaluatie
 • SRT- visie en missie: discussies en vaststellen
 • Interne discussie over diversiteit
 • Bijzondere bijstand: bijdrage aan informatiebijeenkomst gemeenteraad Tilburg
 • Solidariteit: interne gesprekken

Werkbezoeken

In 2023 hebben we extra bijeenkomsten afgesproken om meer werkbezoeken te kunnen organiseren. Daarbij gaan we in gesprek met leidinggevende, beleidsmedewerkers, cliëntenraden, deelnemers, werknemers en/of bezoekers.

 • Tiwos
 • Diamantgroep
 • Quiet
 • Traverse
 • Het Ronde Tafelhuis: voorbereiding

Werkgroepen

SRT-leden zijn actief in diverse interne werkgroepen. Werkgroepen bereiden adviezen voor en organiseren daaromheen gesprekken. Zij volgen inhoudelijke ontwikkelingen en zorgen zo voor verdieping en expertise.

 • Werkgroep Wmo (structurele werkgroep)
 • Werkgroep Jeugd (structurele werkgroep)
 • Werkgroep Participatiewet (structurele werkgroep)
 • Sollicitatiecommissie vacatures leden
 • Werkgroep Huishoudelijk reglement
 • Werkgroep SRT-missie en visie
 • Werkgroep SRT-lezing/werkconferentie 2023

Bijdrage geleverd aan

De Sociale Raad Tilburg wil graag vanuit zijn kennis en ervaring een bijdrage leveren aan onderzoeken.

 • VU Amsterdam: Project professionalisering leidinggevenden op het terrein van werk en re-integratie. Interview lid en beleidsmedewerker vanuit cliëntenvertegenwoordiging.
 • Rekenkamer Tilburg: onderzoek naar het bestaanszekerheidsbeleid van de gemeente.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering is van belang en daarom nemen we bijvoorbeeld deel aan kennisbijeenkomsten.

 • Zorgsalon Tranzo: houdbare zorg
 • Movisie workshop: ervaringskennis
 • Movisie bijeenkomst: cliëntervaringsonderzoek
 • Conferentie “Kwetsbaarheid binnen het bestuursrecht”
 • Gemeente Tilburg: lezingen “Brede welvaart”

Netwerk: samen met anderen

De Sociale Raad Tilburg heeft een mooi en uitgebreid netwerk. We hebben immers anderen, inwoners, beleidsmedewerkers, organisaties, de gemeente Tilburg nodig om tot bruikbare adviezen te komen. We horen veel verhalen, halen kennis en ervaring op en leggen steeds weer nieuwe contacten.

Om een (beperkt) beeld te geven van ons netwerk:

 • Wijk- en dorpsraden
 • Burgerinitiatieven, zorg en ondersteuning
 • Platform Jeugdzorg regio Hart van Brabant
 • Meedenkers
 • Diversity Day
 • Ouderenorganisaties
 • Grote en kleine zorgorganisaties
 • Cliëntenraden: RIBW, MEE, Traverse, GGZ-Breburg
 • POH-GGZ jeugd
 • Tilburgse Sportraad: Tilburgse Sport Ontmoeting 2023
 • Innovatienetwerk Jeugd
 • Sociaal Meldpunt Tilburg
 • Platform Sociale Zekerheid Tilburg
 • Toegankelijk Tilburg
 • Dementieconsulenten
 • Mantelzorgondersteuners
 • Koepel Adviesraden Sociaal Domein
 • Rekenkamer Tilburg
 • Rechtswinkel Tilburg
 • Quiet
 • Traverse
 • Diamant-groep
 • Tiwos
 • Het Ronde Tafelhuis
 • Zorgbelang Brabant

Gemeente Tilburg: overleg en contacten

Het hele jaar door zijn er gesprekken en is er overleg met de gemeente. Er is overleg met de wethouders sociaal domein en er vinden veel gesprekken plaats met de beleidsmedewerkers om de Sociale Raad Tilburg te voorzien van informatie en om samen vraagstukken te bespreken.

Een greep uit deze contacten en gesprekken:

 • Gesprekken met wethouders sociaal domein
 • Overleg met manager Sociaal gemeente Tilburg
 • Overleg met contactambtenaar gemeente Tilburg
 • Gemeenteraad Tilburg: volgen
 • Hart van Brabant “Radenavonden”: deelgenomen
 • Gemeenteraad Tilburg informatiebijeenkomst 'bijzondere bijstand’: op verzoek bijdrage door beleidsmedewerkster Sociale Raad Tilburg
 • In 2022 en in 2023 hebben we gesprekken georganiseerd met gemeenteraadsfracties om elkaar beter te leren kennen en om het gesprek met elkaar aan te gaan.

Regio Hart van Brabant: samenwerking adviesraden sociaal domein

De lokale adviesraden vinden onderling overleg en van elkaar leren zeer waardevol. Daarom hechten ze aan het investeren in een regionaal platform.

De opdracht van de adviesraden is lokaal te adviseren en daar ligt dan ook de prioriteit. Het uitgangspunt bij de regionale adviezen is dat de adviesraden volgend zijn aan de gemeenten. Dus daar waar gemeenten lokaal beleid maken werken de adviesraden lokaal. Als de gemeenten gezamenlijk regionaal beleid ontwikkelen dan volgen de adviesraden dit en geven zij gezamenlijk een regionaal advies.

Er zijn twee regionale overlegstructuren.

Rosa – Regionaal overleg sociale adviesraden

Rosa richt zich op Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De Sociale Raad Tilburg is lid van de agendacommissie, neemt deel aan de regionale overleggen en levert zijn bijdragen aan de diverse werkgroepen. In 2023 zijn onder andere deze werkgroepen actief geweest:

 • Rosa-werkgroep “Inkoop sociaal domein en evaluatie”
 • Rosa-werkgroep “Regionale Woonzorgvisie”: voorbereiding advies

RAWP – Regionale Adviesraad Werk en Participatie

Deze adviesraad richt zich met name op beschut werk, banenafspraak, doelgroepenregister en arbeid voor mensen in een kwetsbare positie. De Sociale Raad Tilburg neemt deel aan de agendacommissie en aan de regionale bijeenkomsten. Advies “Breed offensief”: aan bestuurders POHO Arbeidsparticipatie januari 2023.

2024: een vooruitblik

We kijken ook vooruit naar het jaar 2024. De agenda van de gemeente speelt een belangrijke rol in onze werkzaamheden. Welke vraagstukken liggen er bij de gemeente op tafel en welke adviezen worden er aan de Sociale Raad Tilburg gevraagd? Daarnaast houden wij natuurlijk ook zelf onze ogen en oren open om te horen wat er bij burgers van Tilburg en in de stad leeft. Ook deze zaken bepalen de agenda van de Sociale Raad Tilburg. En wat een rol speelt is de beschikbare tijd van de SRT-leden. Er zijn veel vraagstukken, de motivatie om aan te pakken is groot, er zijn veel belangwekkende en interessante gesprekken te voeren in de stad. Gezien de beperkte tijd die wij hebben moeten we echter ook wel steeds keuzes maken.

Solidariteit

Ook in 2024 gaan we aan de slag met “solidariteit”. Het is het centrale thema van de SRT-lezing die door Sander Schimmelpenninck verzorgd zal worden. Solidariteit vormgeven hangt voor ons samen met het horen en zien van mensen. Het inzetten op burgerparticipatie en gebruik maken van ervaringsdeskundigheid en -kennis, bouwen aan sterke structuren in wijken, ruimte maken voor zeggenschap van inwoners: het zijn allemaal bijdragen aan het werken aan een sterke samenleving waarin we samen, overheid, inwoners, organisaties en bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Bestaanszekerheid en armoede

Bestaanszekerheid en armoede blijven op onze agenda staan. De bestaansonzekerheid die mensen ervaren, het leven in armoede, het gebruik moeten maken van toeslagen en aanvragen van middelen bij de gemeente: het blijft van belang om inwoners bestaanszekerheid te bieden. Aandachtspunten wat betreft financiële bestaanszekerheid: voldoende inkomen, aanvragen makkelijker en laagdrempeliger maken. De Sociale Raad Tilburg heeft in oktober 2023 een ongevraagd advies uitgebracht naar aanleiding van de evaluatie van het beleid bestaanszekerheid. Ook het komende jaar zullen wij hierbij betrokken zijn.

Hulp aan huis

Begin dit jaar diende het thema “Hulp aan huis” zich aan. Na geïnformeerd te zijn door de gemeente en na diverse gesprekken met inwoners en thuisondersteuners hebben we in april 2024 een ongevraagd advies uitgebracht. Er moet een nieuwe toekomstbestendige visie ontwikkeld worden om het systeem haalbaar en betaalbaar te houden. We zullen dit proces volgen en onze inbreng hebben.

Basisbanen

Een ander thema dat naar voren is gekomen zijn de basisbanen. De Sociale Raad Tilburg ziet hierin kansen om banen te creëren voor mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Daarbij zijn bestaanszekerheid en duurzame banen voor ons essentiële elementen.

2024

Samen met de gemeente Tilburg en met de inwoners zullen we ook in 2024 onze bijdrage leveren aan het verbeteren van beleid en uitvoering. Onze aandacht en zorg blijft uitgaan naar de mensen die de overheid nodig hebben om een goed en zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden. Op basis van de verhalen en ervaringen van inwoners en de informatie van de gemeente zullen wij door gesprekken en adviezen onze bijdrage leveren aan een mooier Tilburg.

Leden en medewerksters Sociale Raad Tilburg 2023

De SRT bestaat uit 12 leden die dit werk als vrijwilliger en zonder last of ruggespraak verrichten. SRT-leden worden via een openbare sollicitatieprocedure geworven en door het college van B&W benoemd. De SRT wordt ondersteund door een klein bureau. In 2023 waren er twee medewerksters in dienst.

Dion van den Berg
Dion van den Berg

Voorzitter

Roger Speck
Roger Speck

Vice-voorzitter, Penningmeester

Wim van Hout
Wim van Hout

Secretaris (april 2023)

Bouchra Bouzarouata
Bouchra Bouzarouata

Lid

Fons Kappé
Fons Kappé

Lid

Marlies Lammers-Berben
Marlies Lammers-Berben

Lid

José Rijnen
José Rijnen

Lid

Edith Sigmans - van Lien
Edith Sigmans - van Lien

Lid (Tot augustus 2023)

Peter Smolders
Peter Smolders

Lid (april 2023)

Henrieta van der Veeke
Henrieta van der Veeke

Lid

Sociale Raad Tilburg - Medewerksters 2023

Mariëtte van Bavel
Mariëtte van Bavel

Beleidsmedewerkster 30 uur per week

Karen Schellekens
Karen Schellekens

Beleidsmedewerkster 24 uur per week

Nieuwe leden 2023

Wim van Hout
Wim van Hout

Nieuw lid en secretaris, april 2023

Peter Smolders
Peter Smolders

Nieuw lid april 2023

Jolijn van der Grinten
Jolijn van der Grinten

Lid (Aspirant-lid september 2023 – lid februari 2024)

Arnie van de Veerdonk
Arnie van de Veerdonk

Lid (Aspirant-lid september 2023 – lid februari 2024)