Nieuws

In gesprek met de bewonersraad van Prisma

26 februari 2019

Vrijdagochtend 8 februari zijn we met een aantal leden van de Sociale Raad Tilburg op bezoek geweest bij Prisma in Biezenmortel. De Bewonersraad van Prisma had ons uitgenodigd om een keer bij hen langs te komen en met hen in gesprek te gaan over 'burgerschap'.Deze uitnodiging hebben wij graag aangenomen. Het was een bezoek dat zeer de moeite waard was. Leden van de bewonersraad en bewoners vertelden over hun leven en hoe zij het wonen op Landpark Assisië ervaren.

Lees meer

In dankbare herinnering: KARLA WENSTEDT

18 februari 2019

In dankbare herinnering


KARLA WENSTEDT


Lid en secretaris van de Sociale Raad Tilburg


Na een ziekbed maar toch nog onverwacht is Karla Wenstedt overleden. Veel te jong, ze was pas 62 jaar.

In september 2016 werd ze lid van de Sociale Raad Tilburg. Ze was geen onbekende voor ons. Toen wij startten met het organiseren van de Burgertop Sociaal 013, meldde ze zich. Burgers bij elkaar roepen en aan het woord laten vond ze zinvol. Daar wilde ze graag haar bijdrage aan leveren. Ze werd voorzitter van de werkgroep 'Werving' en trok vol energie de stad in om bekendheid te geven aan de Burgertop die in april 2016 gehouden werd. Zo vulde ze ook haar lidmaatschap van de Sociale Raad Tilburg in. Betrokken bij wat inwoners van onze stad bezig houdt, aandacht voor hun verhalen en helpend waar ze dat kon. Gericht op waar mensen echt wat aan hebben.

Voorjaar 2018 werd ze lid van het Dagelijks Bestuur en nam de functie van secretaris op zich. Ze leverde haar bijdrage aan het werk en dacht mee over belangrijke beleidslijnen. Het was altijd prettig samenwerken met haar.

We zijn haar heel dankbaar voor wat ze voor ons heeft betekend en spreken haar naam met liefde en respect uit.

We denken aan haar dochters Anouk en Niky en wensen hen heel veel sterkte.

SRT-lezing 2019 met werktafels - Burgerparticipatie: dilemma’s tussen droom en daad

29 januari 2019

De Sociale Raad Tilburg (SRT) organiseert op 5 april 2019 voor de tweede keer een lezing. Dit jaar getiteld 'Burgerparticipatie: dilemma’s tussen droom en daad’. Alex Brenninkmeijer, voormalig Nationaal Ombudsman en momenteel lid van de Europese Rekenkamer deelt zijn inzichten hierover. Volgens hem moet een ‘democratie van burgers’ die past bij deze tijd opnieuw vorm krijgen. Inwoners van Tilburger, Berkel-Enschot en Udenhout worden uitgenodigd om daarover in gesprek te gaan.


Burgerparticipatie vindt op veel manieren plaats. Zoals het organiseren van schoonmaakacties in de straat, een buurtspeeltuin, het oprichten van een lokale zorgcoöperatie, of beschikking over wijkbudgetten om eigen plannen uit te voeren in de buurt. Thijs van Mierlo van Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners deelt zijn kennis uit de landelijke praktijk. Ook inwoners worden steeds meer betrokken bij het beleid van de gemeente, daarover vertelt wethouder Marcelle Hendrickx.


Op de vraag ‘Wat is burgerparticipatie?’ kun je veel verschillende antwoorden krijgen. Wat versta jij eronder? Na de lezing praten we verder over dilemma’s en kansen in de gemeente Tilburg. Vergroot burgerparticipatie sociale ongelijkheid of juist niet?  Hoe kan burgerparticipatie bijdragen aan vermindering van armoedeproblematiek? Gaan gemeentelijke politiek en burgerparticipatie goed samen? Jouw mening en ervaring horen we graag.


Praktisch

Datum: vrijdag 5 april 2019

Locatie: LOFT, Ringbaan Oost 8-17 in Tilburg

Aanmelden is gewenst via mail@socialeraadtilburg.nl

Iedereen is welkom en deelname is gratis.


Programma

Het programma start om 14:00 u en eindigt om 17:30 u.

Via 'lees meer' onderin vindt u meer informatie over het programma.Lees meer

Jasmin Vogeley is gestopt bij Sociale Raad Tilburg

15 januari 2019

Jasmin Vogeley heeft per 31 december 2018 haar lidmaatschap van de Sociale Raad Tilburg opgezegd. Zij is vanaf het begin, januari 2015, lid geweest.

Ze kan het werk voor de Sociale Raad Tilburg niet langer combineren met haar eigen psychologiepraktijk. We begrijpen haar keuze, maar vinden het jammer dat ze ons verlaat. Jasmin bekeek de zaken waar we mee bezig zijn altijd met een scherpe blik. Wij willen haar hartelijk danken voor haar inzet en bijdragen aan ons werk.

Advies Sociale Raad Tilburg: “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid”

07 januari 2019

De inzet van ervaringsdeskundigen: een fenomeen dat in de zorgsector en het sociaal domein steeds bekender en vanzelfsprekender wordt. De gemeente maakt er gebruik van, maar ook Amarant, St. MEE, Traverse, het jongerenwerk van R-Newt, RIBW, GGZ Breburg en Buro Maks. De ervaringen zijn overwegend positief. De Sociale Raad Tilburg bepleit in een rapport met de titel “Het cement tussen de tegels” nu een volgende stap: meer beleid en een betere inbedding van ervaringsdeskundigen in de organisaties. De Sociale Raad Tilburg adviseert de gemeente ook om te bevorderen dat ervaringsdeskundigen een normaal dienstverband krijgen. Nu zijn de meeste ervaringsdeskundigen nog als vrijwilliger werkzaam. Het doel is om de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid nog beter te borgen.


De Sociale Raad Tilburg heeft het advies gebaseerd op een reeks van gesprekken, niet alleen met de ervaringsdeskundigen zelf, maar ook met instellingen in de zorgsector, de gemeente Tilburg en enkele nationale kenniscentra.


  • Lees hier het persbericht over het advies “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid”.


  • Het adviesrapport “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid” is hier te vinden.


  • En hier vindt u Bijlage 1 Vragenlijst gesprekken ervaringsdeskundigheid.

Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019

21 november 2018

De Sociale Raad Tilburg is gevraagd advies uit te brengen over de concept ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019’. Op 24 augustus 2018 hebben wij dit advies naar het college van burgemeester en wethouders verzonden.


De conceptverordening WMO 2019 bevat weinig nieuwe informatie. De veranderingen in deze verordening betreffen vooral tekstuele aanpassingen ter verduidelijking en indexering van tarieven. Er zijn geen beleidsmatige veranderingen.

De Sociale Raad Tilburg heeft een aantal aandachtspunten benoemd om teksten betreffende cliënt, (onafhankelijke) cliëntondersteuning, toestemmingsverklaring en verslag gesprek aan te scherpen. Tot slot een kort advies over sportbeoefening en het registreren van gegevens.


Het SRT-advies vindt u hier.


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg heeft op 25 oktober 2018 gereageerd op het advies ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019’ dat door de Sociale Raad Tilburg is uitgebracht.


Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Advies: Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2019

21 november 2018

De Sociale Raad Tilburg heeft op 30 augustus 2018 zijn advies uitgebracht over de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2019’.

In deze verordening merken we de invloed van de ambities van het Koersdocument Jeugd(hulp). We zien echter ook dat er nog veel werk ligt en dat het proces en de concrete stappen die gezet moeten worden om uitvoering te geven aan het Koersdocument Jeugd(hulp) nog niet duidelijk zijn.

Verder vragen we in dit advies aandacht voor:

- het inzetten van het maatwerkbudget

- vervoersvoorzieningen en het sociale netwerk van inwoners

- het spanningsveld tussen ruimte voor professionals en duidelijkheid voor inwoners

- zorg in natura en pgb


Het advies kunt u hier lezen.


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg heeft op 25 oktober 2018 een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2019’.


Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Sociale Raad Tilburg heeft een nieuwe medewerkster

12 november 2018

Sabrina Willems is nieuw bij het ondersteuningsbureau van de Sociale Raad Tilburg. Zij is aangesteld als projectmedewerkster burgerparticipatie en zal van 29 oktober 2018 tot 1 juni 2019 werkzaam zijn voor de Sociale Raad Tilburg. Haar taken zijn het organiseren van de SRT-lezing burgerparticipatie in 2019, het ondersteunen bij het schrijven van adviezen en overige taken. Wij zijn blij dat zij onze adviesraad komt versterken.

Sociale Raad Tilburg - jaarverslag 2017

03 september 2018

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden van de Sociale Raad Tilburg?

In deze brochure vindt u een kort overzicht van wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben.

Wilt u graag een papieren versie ontvangen? Laat het ons weten: mail@socialeraadtilburg.nl.


Hier kunt u het jaarverslag bekijken.

SRT-Panel: Wat vindt ú van het Tilburgs bestuursakkoord?

28 juni 2018

Het bestuursakkoord 2018 – 2022 van de nieuwe coalitie is getiteld ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’. De gemeenteraad heeft deze aangenomen in de raadsvergadering van 18 juni 2018.

De Sociale Raad Tilburg is heel benieuwd naar wat Tilburgers vinden van het bestuursakkoord. Dit akkoord geeft immers de komende jaren richting aan het handelen van het college van B&W. Misschien hebt u gehoord over het nieuwe college en het nieuwe bestuursakkoord en de plannen en ideeën die er in staan.


Omdat wij van zoveel mogelijk mensen uit Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot willen horen wat zij van dit bestuursakkoord vinden, nodigen wij u uit deze in te vullen.

- Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

- U kunt deze enquête invullen tot en met woensdag 4 juli 2018.


Hier vindt u de enquête over het bestuursakkoord.

Hier vindt u het bestuursakkoord 2018 – 2022 ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’.


Wij hopen dat u hieraan een bijdrage wilt leveren.


Als u graag vaker deel wilt nemen aan het SRT-panel dan kunt u zich hier aanmelden. Geef daarbij uw voor- en achternaam en e-mailadres door.Alvast onze hartelijke dank voor het deelnemen.

Dion van den Berg,

voorzitter Sociale Raad Tilburg

Lees meer

Sociale Raad Tilburg: Jaarverslag 2017

21 juni 2018

Het jaar 2017: een jaar met veranderingen, nieuwe plannen en vertrouwde werkzaamheden. Zo hebben we afscheid genomen van onze eerste voorzitter Jos van Balveren en we zijn blij een waardige opvolger te hebben gevonden in de persoon van Dion van den Berg. De Sociale Raad Tilburg heeft intern een discussie gevoerd over zijn doelstelling, ambities en werkwijze. De gemeente Tilburg heeft de Sociale Raad Tilburg geëvalueerd en dat heeft geleid tot enkele aanbevelingen.


Uiteraard hebben we de meeste aandacht gericht op de opdracht die ons door het college van burgemeester en wethouders is verstrekt, namelijk het geven van adviezen. Het ophalen van informatie bij inwoners van onze stad en bij organisaties is een andere vertrouwde activiteit van de Sociale Raad Tilburg die we ook dit jaar hoog op onze agenda hadden staan.


Wilt u meer weten over ons werk in 2017?

In het jaarverslag vindt u alle informatie.

Rita Barto neemt afscheid van de Sociale Raad Tilburg

28 mei 2018

Rita Barto neemt afscheid van de Sociale Raad Tilburg. Vanaf de start op 1 januari 2015 is zij lid van onze adviesraad. Omdat ze onlangs burgerlid van de Tilburgse gemeenteraad is geworden, is het niet langer mogelijk deel uit te maken van de Sociale Raad Tilburg.


We kennen Rita als een gedreven en doortastende collega. Doordat zij steeds op pad is, is zij goed op de hoogte van wat er leeft bij Tilburgers. Veelvuldig bracht zij signalen van inwoners onder onze aandacht. Dit is essentieel om ons werk - het adviseren van het college - goed te kunnen doen. We danken haar voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar werk.