Nieuwsbrief 3 - Even voorstellen: Stephan Gijsman

Nieuws - 14 juni 2016

Delen:

De gemeenten hebben in 2015 gecompliceerde uitvoeringstaken gekregen door de invoering van drie nieuwe wetten binnen het sociale domein. De drie decentralisaties van werk, zorg en jeugd moeten resulteren in een integrale aanpak.

Een plek waar deze nieuwe wetten onder andere samenkomen is in het Speciaal (Voortgezet) Onderwijs.

Met de komst van de vierde decentralisatie "Passend Onderwijs" heeft het Speciaal Onderwijs een belangrijke stem gekregen in het overleg met regionale samenwerkingsverbanden èn gemeenten. Het voorliggende uitgangspunt is samen te kijken naar optimale ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

Door op integrale wijze de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun nabije toekomst centraal te stellen is het voor mij mogelijk om binnen de Sociale Raad ervaringen te delen en waar nodig hen in gezamenlijkheid de aandacht te geven die zij verdienen.

In samenwerking met de gemeente Tilburg zijn inmiddels enkele voorbeelden zichtbaar waarin niet alleen vanuit wettelijke verantwoordelijkheid, maar vooral vanuit een gezamenlijk belang wordt gekeken naar kinderen en niet direct vanuit financieel perspectief.

Om dit proces te continueren en te waarborgen is voortdurend overleg nodig om met elkaar de juiste dingen te kunnen doen.

Overkoepelend zie ik bij praktische vraagstukken als belangrijkste uitgangspunten om per gezin één visie met waar mogelijk eenzelfde aanpak te hanteren. Het verschaffen van eenduidige informatie aan inwoners en het inrichten van een regionaal expertiseteam om complexe casuïstiek en ervaringen te delen dient daarnaast ook tot de Toegang van het sociale domein te behoren. We leren immers van elkaar en komen daarmee verder.

Het einddoel zou moeten zijn om vanuit één sociaal domein te handelen en te komen tot innovatieve maatwerkoplossingen die passen bij individuele vraagstukken.


Stephan Gijsman (33) is werkzaam als directielid binnen een speciaal onderwijsinstelling van stichting Biezonderwijs en als vice-voorzitter verbonden aan de Sociale Raad Tilburg.