Sociale Raad Tilburg op werkbezoek in Stokhasselt

Nieuws - 14 november 2017

Delen:

Fotocollage Werkbezoek

Een uit 8 personen bestaande delegatie van de Sociale Raad Tilburg (SRT) bracht op donderdag 8 november een werkbezoek aan de in Tilburg Noord gelegen wijk Stokhasselt. Aan de start van het werkbezoek werden we in het prachtig gerenoveerde wijkcentrum de Ypelaer welkom geheten door Joke Roovers, voorzitster van de wijkraad. Zij zal deze functie per 1 januari overdragen aan Harrie Meeuwesen. Hij schetste de belangrijkste kenmerken van de wijk die maar liefst 120 (!) nationaliteiten herbergt en die de meeste allochtone inwoners van alle Tilburgse stadsdelen heeft. Stokhasselt heeft te maken met een slecht imago en negatieve beeldvorming. De wijk heeft meer eenoudergezinnen dan elders in Tilburg. Kinderen uit eenoudergezinnen hebben meer kans op armoede dan kinderen die bij twee ouders wonen. Stokhasselt heeft erg veel sociale huurwoningen en verhoudingsgewijs geen koopwoningen en veel hoogbouw. In Stokhasselt wonen erg veel jongeren en ouderen en een kleine middengroep. De wijk kent het hoogste aandeel laag opgeleide inwoners in Tilburg. Eenzaamheid is een groot probleem. Het percentage met een minimum inkomen is schrikbarend hoog en neemt nog steeds toe. Het percentage bijstandsgerechtigden is het hoogst in Stokhasselt. Het gemiddelde in Tilburg is 5,5 %. In Stokhasselt bedraagt dit percentage maar liefst 15,9 %. Geen cijfers om vrolijk van te worden.

Joke Roovers was een van de initiatiefneemsters om te zorgen dat sinds november 2016 een uitgiftepunt is gevestigd van de Tilburgse Voedselbank. Bewoners kunnen er wekelijks terecht om hun voedselpakket op te halen. Een gratis kop koffie of thee met wat lekkers erbij staat ook altijd klaar. De realisatie van het uitgiftepunt heeft geleid tot het bereiken van meer mensen die een beroep doen op de Voedselbank. Het heeft dus een bijdrage geleverd aan het bestrijden van verborgen armoede. De komende periode wil men de inzet extra opvoeren om nog meer mensen daadwerkelijk te bereiken.


Enorm hard werken

Winkelen zonder geld! Dat kan je in de Ruilwinkel in de Ypelaer. We spraken met vrijwilligers van de Ruilwinkel. Kleding en andere spulletjes die je zelf niet meer nodig hebt kun je inleveren. Hiervoor krijg je punten die je weer kan gebruiken om andere spullen te kopen. De Ruilwinkel is een succes en voorziet in een duidelijke behoefte. Er staan ruim 970 klanten ingeschreven. Er staat ook altijd koffie klaar of thee met een koekje wat goed is voor de sociale contacten.


We spreken met vertegenwoordigers van het jongerenwerk en Buurtsport Tilburg die samen zorgen voor sportieve activiteiten voor de jeugd en extra aandacht voor de doelgroep meiden.


De heerlijke lunch werd bereid door de dames van 4Women die het wijkrestaurant runnen in de Ypelaer. Tijdens de lunch sprak voorzitter van de SRT Dion van den Berg een tafelrede uit en benadrukte hij de positieve inzet en betrokkenheid van actieve burgers in Stokhasselt om de leefbaarheid te vergroten. Waar mogelijk kan Stokhasselt daarbij rekenen op steun van de SRT.


Na de lunch werd het wijkbezoek voortgezet met een bezoek aan MFA De Dirigent. De directies van basisschool De Regenboog en de islamitische basisschool Aboe el-Chayr leidde ons gezamenlijk rond. Beide scholen presteren bovengemiddeld goed ondanks het gegeven dat de kinderen starten met een gemiddeld achterstand van 1 tot 1,5 jaar! Volgens Petra Bertens van De Regenboog is dat maar aan een ding te wijten door enorm hard te werken met erg veel motivatie en extra inzet van de leerkrachten!


Voorzien in onmisbare behoefte

Het bezoek aan De Dirigent werd afgesloten met een hartverwarmend bezoek en kennismaking met de Ouderkamer. Coördinatrice Annie Meens benadrukte het belang van het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de opvoeding van kinderen en het onderwijs. In het programma is aandacht voor onderwijsondersteunende activiteiten. Maar er wordt voor de ouders ook een alfabetiseringscursus gegeven en zijn er taal- en rekencursussen en computerlessen voor beginners en gevorderden. De Ouderkamer voorziet in een erg duidelijke en onmisbare behoefte. Helaas staan de continuïteit en het voortbestaan op de tocht wegens financiële onzekerheid. De leden van de SRT zijn zichtbaar onder de indruk van de werking en de positieve uitstraling van de Ouderkamer. We namen afscheid met de toezegging om na te gaan wat de SRT kan doen om het voortbestaan te continueren. Daarna terug naar wijkcentrum de Ypelaer.


Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek met twee huismeesters van WonenBreburg die dagelijks worden geconfronteerd met de sociale problematiek en achterstand van bewoners in de wijk. Er vindt ook veel in en uitstroom plaats. Mensen die het maatschappelijk beter krijgen verlaten de wijk. Nieuwkomers staan weer meestal onder aan de ladder. Natuurlijk er zijn ook positieve berichten en er is actieve betrokkenheid van bewoners, maar er is nog een lange weg te gaan.


Na een gezamenlijke nabespreking wordt het werkbezoek afgesloten met een drankje en praatje met elkaar.