Leden van de Sociale Raad Tilburg

Dion van den Berg

Voorzitter Sociale Raad Tilburg


Dion van den Berg werkt als senior beleidsmedewerker voor PAX (voorheen IKV Pax Christi). Hij is lid van de kerngroep Tilburg voor de landelijke vereniging Balans (voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag). Tevens zit hij in het Platform Belangenbehartiging Jeugdzorg Regio Midden-Brabant.

Stephan Gijsman

Vicevoorzitter, penningmeester 

 

Hij werkt als adjunct-directeur van een school voor speciaal- en voortgezet onderwijs. Stephan Gijsman heeft vanuit zijn werk te maken met de invoering van de nieuwe Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet; veel leerlingen van zijn school hebben extra zorg nodig.

Karla Wenstedt

Lid van Sociale Raad Tilburg

 

Karla Wenstedt werkte voorheen als intercedente bij 18K (Diamant-Groep). Daar begeleidde ze mensen met een beperking naar een passende werkplek. Vanuit deze functie kent ze de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wajong, het Nieuw Organisatiemodel Arbeidsmarktsbeleid (NOMA) en heeft ze ervaring met trajecten van de gemeente Tilburg.

'Burgerparticipatie is van belang om het contact tussen burgers en gemeente laagdrempeliger te maken'.

Joep van Dongen

Lid Sociale Raad Tilburg

 

Joep van Dongen is lang werkzaam geweest als controller en stafmedewerker bij een thuiszorgorganisatie. Als vrijwilliger is hij voorzitter van het regiobestuur van L.O.C.. Dit is een landelijke cliëntenorganisatie die medezeggenschapsorganen in de zorg vertegenwoordigt.

Henrieta van der Veeke

Lid Sociale Raad Tilburg

 

Henrieta is als wijkverpleegkundige werkzaam bij Thebe Wijkverpleging. Tot voor kort was haar werkgebied de Reeshof in Tilburg. Sinds 1 januari 2018 werkt ze in Kaatsheuvel. Ze heeft veel kennis en ervaring op het gebied van WMO en zorg. Daarnaast is ze ambassadeur van de beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). Ze is geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en volgt deze zowel binnen als buiten haar werk.

Haar motivatie om lid te willen worden van de Sociale Raad Tilburg verwoordt ze als volgt: “Ik wil graag mijn steentje bijdragen om de raad te informeren over thema’s die spelen bij verschillende groepen inwoners van Tilburg, zorg en begeleiding te verbeteren aan kwetsbare inwoners en waar mogelijk beleid te vereenvoudigen”.

Jasmin Vogeley

Lid Sociale Raad Tilburg


Jasmin Vogeley heeft lang gewerkt als trajectbegeleider en beleidsmedewerker Sociale Activering en Maatschappelijke Participatie. De doelgroep waren bijstandsgerechtigden, mensen met psychische klachten en mensen uit andere landen die moeite hadden aansluiting te vinden in de samenleving.

'Ik zet me ervoor in dat iedereen zich welkom voelt en ruimte krijgt om mee te doen in de samenleving. Niet iedereen kan zijn behoeften en wensen duidelijk kenbaar maken. Ik zie de Sociale Raad als schakel tussen burgers en gemeente die erop toeziet dat het sociale beleid zo goed mogelijk aansluit bij de burgers in de stad’. 

Jos Oskam

Lid Sociale Raad Tilburg


'Afgelopen jaar is aan de gemeente een forse taak toebedeeld op nieuwe domeinen. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit veel dynamiek heeft  gegeven en ook veel onduidelijkheid. 

Mijn kennis en ervaring wil ik binnen de Sociale Raad inzetten om constructief mee te denken om beleid te laten aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de Tilburgers'.

Jos Oskam is actief als vrijwilliger bij ombudswerk in Tilburg. Hij werkt als kwaliteitsmedewerker bij de afdeling Sociale Zaken in een andere gemeente.

Rogier van Luxemburg

Lid Sociale Raad Tilburg


Rogier van Luxemburg heeft als jongerenwerker ervaring met individuele begeleiding en met groepsaanpak. Momenteel werkt hij als jongerenwerker bij R-Newt van ContourdeTwern. Hij is betrokken bij een project waar jongeren met hulpvragen ondersteund en toe geleid worden naar jeugdhulpverlening.

“Ik heb de passie om op te komen voor mensen die daar zelf moeite mee hebben. Het is mijn streven mensen in hun kracht te zetten en om eraan bij te dragen dat zij mee kunnen doen in de samenleving. Ik vind het fijn dat ik in de Sociale Raad zit die fungeert als een schakel tussen de burger en het gemeentelijke beleid”. 

Chantal van Birgelen

Lid Sociale Raad Tilburg


Chantal van Birgelen werkt bij Zorgbelang Brabant als projectleider om samen met ervaringsdeskundigen de zorg te verbeteren. Met het inzetten van ervaringsdeskundigheid en haar eigen ervaringen met de Wmo en de zorg kan ze snel verbindingen leggen tussen burgers / cliënten, zorgverzekeraars, zorginstellingen en gemeenten.

‘Ik vind het heel belangrijk om naar burgers te luisteren. Zo kom je erachter waar het wringt en kun je passende oplossingen zoeken'.