Leden van de Sociale Raad Tilburg

Stephan Gijsman

Vice-voorzitter, lid Dagelijks Bestuur


Hij werkt als adjunct-directeur van een school voor speciaal- en voortgezet onderwijs. Stephan Gijsman heeft vanuit zijn werk te maken met de invoering van de nieuwe Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet; veel leerlingen van zijn school hebben extra zorg nodig.

Joep van Dongen

Penningmeester, lid Dagelijks Bestuur


Joep van Dongen is lang werkzaam geweest als controller en stafmedewerker bij een thuiszorgorganisatie. Als vrijwilliger is hij voorzitter van het regiobestuur van L.O.C.. Dit is een landelijke cliëntenorganisatie die medezeggenschapsorganen in de zorg vertegenwoordigt.

Hans van Vugt

Secretaris, lid Dagelijks Bestuur


Hij leverde op talrijke manieren een bijdrage aan de Tilburgse samenleving. Hij is onder meer initiatiefnemer van Festival Mundial. Recent werkte hij mee aan de ‘Quiet 500’, het magazine waarin burgers die met armoede te maken hebben, worden geportretteerd. Tevens leverde hij een bijdrage aan de website voor de Tilburgse wijk Stokhasselt.

Rita Barto-van Wijngaarden

Lid Sociale Raad Tilburg


Rita Barto-van Wijngaarden is bestuurslid van ouderen belangenbehartiger ANBO en secretaris van het Overlegnetwerk voor Tilburgse Ouderen (OTO). Zij heeft dan ook een breed netwerk onder senioren.

Dion van den Berg

Voorzitter Sociale Raad Tilburg


Dion van den Berg werkt als senior beleidsmedewerker voor PAX (voorheen IKV Pax Christi). Hij is lid van de kerngroep Tilburg voor de landelijke vereniging Balans (voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag). Tevens zit hij in het Platform Belangenbehartiging Jeugdzorg Regio Midden-Brabant.

Jasmin Vogeley

Lid Sociale Raad Tilburg


Jasmin Vogeley heeft lang gewerkt als trajectbegeleider en beleidsmedewerker Sociale Activering en Maatschappelijke Participatie. De doelgroep waren bijstandsgerechtigden, mensen met psychische klachten en mensen uit andere landen die moeite hadden aansluiting te vinden in de samenleving.

'Ik zet me ervoor in dat iedereen zich welkom voelt en ruimte krijgt om mee te doen in de samenleving. Niet iedereen kan zijn behoeften en wensen duidelijk kenbaar maken. Ik zie de Sociale Raad als schakel tussen burgers en gemeente die erop toeziet dat het sociale beleid zo goed mogelijk aansluit bij de burgers in de stad’. 

Jos Oskam

Lid Sociale Raad Tilburg


'Afgelopen jaar is aan de gemeente een forse taak toebedeeld op nieuwe domeinen. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit veel dynamiek heeft  gegeven en ook veel onduidelijkheid. 

Mijn kennis en ervaring wil ik binnen de Sociale Raad inzetten om constructief mee te denken om beleid te laten aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de Tilburgers'.

Jos Oskam is actief als vrijwilliger bij ombudswerk in Tilburg. Hij werkt als kwaliteitsmedewerker bij de afdeling Sociale Zaken in een andere gemeente.

Rogier van Luxemburg

Lid van Sociale Raad Tilburg


Rogier van Luxemburg heeft als jongerenwerker ervaring met individuele begeleiding en met groepsaanpak. Momenteel werkt hij als jongerenwerker bij R-Newt van ContourdeTwern. Hij is betrokken bij een project waar jongeren met hulpvragen ondersteund en toe geleid worden naar jeugdhulpverlening.

“Ik heb de passie om op te komen voor mensen die daar zelf moeite mee hebben. Het is mijn streven mensen in hun kracht te zetten en om eraan bij te dragen dat zij mee kunnen doen in de samenleving. Ik vind het fijn dat ik in de Sociale Raad zit die fungeert als een schakel tussen de burger en het gemeentelijke beleid”. 

Karla Wenstedt

Lid van Sociale Raad Tilburg


Karla Wenstedt werkte voorheen als intercedente bij 18K (Diamant-Groep). Daar begeleidde ze mensen met een beperking naar een passende werkplek. Vanuit deze functie kent ze de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wajong, het Nieuw Organisatiemodel Arbeidsmarktsbeleid (NOMA) en heeft ze ervaring met trajecten van de gemeente Tilburg.

'Burgerparticipatie is van belang om het contact tussen burgers en gemeente laagdrempeliger te maken'.

Chantal van Birgelen

Lid van Sociale Raad Tilburg


Chantal van Birgelen werkt bij Zorgbelang Brabant als projectleider om samen met ervaringsdeskundigen de zorg te verbeteren. Met het inzetten van ervaringsdeskundigheid en haar eigen ervaringen met de Wmo en de zorg kan ze snel verbindingen leggen tussen burgers / cliënten, zorgverzekeraars, zorginstellingen en gemeenten.

‘Ik vind het heel belangrijk om naar burgers te luisteren. Zo kom je erachter waar het wringt en kun je passende oplossingen zoeken’.