Nieuws

Jasmin Vogeley is gestopt bij Sociale Raad Tilburg

15 januari 2019

Jasmin Vogeley heeft per 31 december 2018 haar lidmaatschap van de Sociale Raad Tilburg opgezegd. Zij is vanaf het begin, januari 2015, lid geweest.

Ze kan het werk voor de Sociale Raad Tilburg niet langer combineren met haar eigen psychologiepraktijk. We begrijpen haar keuze, maar vinden het jammer dat ze ons verlaat. Jasmin bekeek de zaken waar we mee bezig zijn altijd met een scherpe blik. Wij willen haar hartelijk danken voor haar inzet en bijdragen aan ons werk.

Advies Sociale Raad Tilburg: “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid”

07 januari 2019

De inzet van ervaringsdeskundigen: een fenomeen dat in de zorgsector en het sociaal domein steeds bekender en vanzelfsprekender wordt. De gemeente maakt er gebruik van, maar ook Amarant, St. MEE, Traverse, het jongerenwerk van R-Newt, RIBW, GGZ Breburg en Buro Maks. De ervaringen zijn overwegend positief. De Sociale Raad Tilburg bepleit in een rapport met de titel “Het cement tussen de tegels” nu een volgende stap: meer beleid en een betere inbedding van ervaringsdeskundigen in de organisaties. De Sociale Raad Tilburg adviseert de gemeente ook om te bevorderen dat ervaringsdeskundigen een normaal dienstverband krijgen. Nu zijn de meeste ervaringsdeskundigen nog als vrijwilliger werkzaam. Het doel is om de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid nog beter te borgen.


De Sociale Raad Tilburg heeft het advies gebaseerd op een reeks van gesprekken, niet alleen met de ervaringsdeskundigen zelf, maar ook met instellingen in de zorgsector, de gemeente Tilburg en enkele nationale kenniscentra.


  • Lees hier het persbericht over het advies “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid”.


  • Het adviesrapport “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid” is hier te vinden.


  • En hier vindt u Bijlage 1 Vragenlijst gesprekken ervaringsdeskundigheid.

Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019

21 november 2018

De Sociale Raad Tilburg is gevraagd advies uit te brengen over de concept ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019’. Op 24 augustus 2018 hebben wij dit advies naar het college van burgemeester en wethouders verzonden.


De conceptverordening WMO 2019 bevat weinig nieuwe informatie. De veranderingen in deze verordening betreffen vooral tekstuele aanpassingen ter verduidelijking en indexering van tarieven. Er zijn geen beleidsmatige veranderingen.

De Sociale Raad Tilburg heeft een aantal aandachtspunten benoemd om teksten betreffende cliënt, (onafhankelijke) cliëntondersteuning, toestemmingsverklaring en verslag gesprek aan te scherpen. Tot slot een kort advies over sportbeoefening en het registreren van gegevens.


Het SRT-advies vindt u hier.


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg heeft op 25 oktober 2018 gereageerd op het advies ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019’ dat door de Sociale Raad Tilburg is uitgebracht.


Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Advies: Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2019

21 november 2018

De Sociale Raad Tilburg heeft op 30 augustus 2018 zijn advies uitgebracht over de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2019’.

In deze verordening merken we de invloed van de ambities van het Koersdocument Jeugd(hulp). We zien echter ook dat er nog veel werk ligt en dat het proces en de concrete stappen die gezet moeten worden om uitvoering te geven aan het Koersdocument Jeugd(hulp) nog niet duidelijk zijn.

Verder vragen we in dit advies aandacht voor:

- het inzetten van het maatwerkbudget

- vervoersvoorzieningen en het sociale netwerk van inwoners

- het spanningsveld tussen ruimte voor professionals en duidelijkheid voor inwoners

- zorg in natura en pgb


Het advies kunt u hier lezen.


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg heeft op 25 oktober 2018 een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2019’.


Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Sociale Raad Tilburg heeft een nieuwe medewerkster

12 november 2018

Sabrina Willems is nieuw bij het ondersteuningsbureau van de Sociale Raad Tilburg. Zij is aangesteld als projectmedewerkster burgerparticipatie en zal van 29 oktober 2018 tot 1 juni 2019 werkzaam zijn voor de Sociale Raad Tilburg. Haar taken zijn het organiseren van de SRT-lezing burgerparticipatie in 2019, het ondersteunen bij het schrijven van adviezen en overige taken. Wij zijn blij dat zij onze adviesraad komt versterken.

Sociale Raad Tilburg - jaarverslag 2017

03 september 2018

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden van de Sociale Raad Tilburg?

In deze brochure vindt u een kort overzicht van wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben.

Wilt u graag een papieren versie ontvangen? Laat het ons weten: mail@socialeraadtilburg.nl.


Hier kunt u het jaarverslag bekijken.

SRT-Panel: Wat vindt ú van het Tilburgs bestuursakkoord?

28 juni 2018

Het bestuursakkoord 2018 – 2022 van de nieuwe coalitie is getiteld ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’. De gemeenteraad heeft deze aangenomen in de raadsvergadering van 18 juni 2018.

De Sociale Raad Tilburg is heel benieuwd naar wat Tilburgers vinden van het bestuursakkoord. Dit akkoord geeft immers de komende jaren richting aan het handelen van het college van B&W. Misschien hebt u gehoord over het nieuwe college en het nieuwe bestuursakkoord en de plannen en ideeën die er in staan.


Omdat wij van zoveel mogelijk mensen uit Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot willen horen wat zij van dit bestuursakkoord vinden, nodigen wij u uit deze in te vullen.

- Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

- U kunt deze enquête invullen tot en met woensdag 4 juli 2018.


Hier vindt u de enquête over het bestuursakkoord.

Hier vindt u het bestuursakkoord 2018 – 2022 ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’.


Wij hopen dat u hieraan een bijdrage wilt leveren.


Als u graag vaker deel wilt nemen aan het SRT-panel dan kunt u zich hier aanmelden. Geef daarbij uw voor- en achternaam en e-mailadres door.Alvast onze hartelijke dank voor het deelnemen.

Dion van den Berg,

voorzitter Sociale Raad Tilburg

Lees meer

Sociale Raad Tilburg: Jaarverslag 2017

21 juni 2018

Het jaar 2017: een jaar met veranderingen, nieuwe plannen en vertrouwde werkzaamheden. Zo hebben we afscheid genomen van onze eerste voorzitter Jos van Balveren en we zijn blij een waardige opvolger te hebben gevonden in de persoon van Dion van den Berg. De Sociale Raad Tilburg heeft intern een discussie gevoerd over zijn doelstelling, ambities en werkwijze. De gemeente Tilburg heeft de Sociale Raad Tilburg geëvalueerd en dat heeft geleid tot enkele aanbevelingen.


Uiteraard hebben we de meeste aandacht gericht op de opdracht die ons door het college van burgemeester en wethouders is verstrekt, namelijk het geven van adviezen. Het ophalen van informatie bij inwoners van onze stad en bij organisaties is een andere vertrouwde activiteit van de Sociale Raad Tilburg die we ook dit jaar hoog op onze agenda hadden staan.


Wilt u meer weten over ons werk in 2017?

In het jaarverslag vindt u alle informatie.

Rita Barto neemt afscheid van de Sociale Raad Tilburg

28 mei 2018

Rita Barto neemt afscheid van de Sociale Raad Tilburg. Vanaf de start op 1 januari 2015 is zij lid van onze adviesraad. Omdat ze onlangs burgerlid van de Tilburgse gemeenteraad is geworden, is het niet langer mogelijk deel uit te maken van de Sociale Raad Tilburg.


We kennen Rita als een gedreven en doortastende collega. Doordat zij steeds op pad is, is zij goed op de hoogte van wat er leeft bij Tilburgers. Veelvuldig bracht zij signalen van inwoners onder onze aandacht. Dit is essentieel om ons werk - het adviseren van het college - goed te kunnen doen. We danken haar voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar werk.

Bijeenkomst ervaringsdeskundigen: woensdag 23 mei 2018

17 mei 2018

Op woensdag 23 mei organiseert de Sociale Raad Tilburg een bijeenkomst voor ervaringsdeskundigen die hun kennis en ervaring willen delen binnen sociaal maatschappelijke organisaties in Tilburg. Wij zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen tot nu toe. Ook willen we graag van jullie horen welke kansen en mogelijkheden jullie zien om ervaringsdeskundigheid in het sociaal maatschappelijk veld nog beter in te zetten. 


Door jullie ervaringen en jullie kijk op de kansen, mogelijkheden en verbeterpunten te horen, kunnen we deze kennis in onze adviezen inzetten.


Heb jij belangstelling om aan deze bijeenkomst deel te nemen? Dan kun je je vóór 21 mei a.s. opgeven via mail@socialeraadtilburg.nl of telefonisch: 013-4671955

 

De bijeenkomst vindt plaats aan de Spoorlaan 444, gebouw ContourdeTwern. Tijd: van 10.30 – 12.30 uur

 

Mocht je met de auto komen, dan kun je deze in de parkeergarage Knegtel parkeren. De parkeerkosten worden dan vergoed.

Graag tot ziens op 23 mei a.s.!

Kennismaking met burgemeester Weterings

07 mei 2018

Donderdag 3 mei heeft de Sociale Raad Tilburg kennis gemaakt met burgemeester Weterings. Wij hebben hem uitgenodigd voor een gesprek om zo elkaar te leren kennen. De aandacht en zorg voor het sociaal domein die wij ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en opdracht hebben, hebben we gedeeld. Het was een zinvolle en open ontmoeting met voldoende gespreksstof en we zullen in de toekomst elkaar hier zeker nog vaker over spreken. 

Wisseling van penningmeester Sociale Raad Tilburg

30 april 2018

Joep van Dongen is vanaf de start van de Sociale Raad Tilburg onze penningmeester. Na 3,5 jaar vindt hij het tijd om het stokje over te dragen. Hij blijft zich wel als lid voor de Sociale Raad Tilburg inzetten. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn zorgvuldige wijze van beheer van de financiën. Vanaf 1 mei is vicevoorzitter Stephan Gijsman onze nieuwe penningmeester.