Adviezen van de Sociale Raad Tilburg

Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019

21 november 2018

De Sociale Raad Tilburg is gevraagd advies uit te brengen over de concept ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019’. Op 24 augustus 2018 hebben wij dit advies naar het college van burgemeester en wethouders verzonden.


De conceptverordening WMO 2019 bevat weinig nieuwe informatie. De veranderingen in deze verordening betreffen vooral tekstuele aanpassingen ter verduidelijking en indexering van tarieven. Er zijn geen beleidsmatige veranderingen.

De Sociale Raad Tilburg heeft een aantal aandachtspunten benoemd om teksten betreffende cliënt, (onafhankelijke) cliëntondersteuning, toestemmingsverklaring en verslag gesprek aan te scherpen. Tot slot een kort advies over sportbeoefening en het registreren van gegevens.


Het SRT-advies vindt u hier.


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg heeft op 25 oktober 2018 gereageerd op het advies ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019’ dat door de Sociale Raad Tilburg is uitgebracht.


Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Advies: Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2019

21 november 2018

De Sociale Raad Tilburg heeft op 30 augustus 2018 zijn advies uitgebracht over de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2019’.

In deze verordening merken we de invloed van de ambities van het Koersdocument Jeugd(hulp). We zien echter ook dat er nog veel werk ligt en dat het proces en de concrete stappen die gezet moeten worden om uitvoering te geven aan het Koersdocument Jeugd(hulp) nog niet duidelijk zijn.

Verder vragen we in dit advies aandacht voor:

- het inzetten van het maatwerkbudget

- vervoersvoorzieningen en het sociale netwerk van inwoners

- het spanningsveld tussen ruimte voor professionals en duidelijkheid voor inwoners

- zorg in natura en pgb


Het advies kunt u hier lezen.


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg heeft op 25 oktober 2018 een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2019’.


Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Advies Coöperatie Toegang

13 maart 2018

Begin december heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht betreffende het voornemen van de gemeente Tilburg om een Coöperatie Toegang op te richten. De partners (IMW, MEE, GGD, Loket Z en de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg) die samen de Toegang vormen hebben dit voorstel ontwikkeld om zo te komen tot een meer integrale bedrijfsvoering.

De Sociale Raad Tilburg oordeelt positief over dit plan. Teammanagers komen in dienst van de Coöperatie waardoor ze een onafhankelijke positie krijgen ten opzichte van de organisaties. Tevens zal dit bijdragen aan het ontwikkelen van een éénduidige doelstelling en werkwijze. Dit zal de dienstverlening aan de burgers ten goede komen.

 

Het hele advies kunt u hier lezen.

 

Advies Coöperatie Toegang: reactie van het college van B&W

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op het advies van de Sociale Raad Tilburg betreffende de oprichting van een Coöperatie Toegang.

 

Deze reactie kunt u hier lezen.

Advies - meer lef gewenst: aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd

05 december 2017

Hier kunt u ons advies 'Meer lef gewenst: aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd' lezen. De Sociale Raad Tilburg overhandigde het advies aan wethouder Marcelle Hendrickx (jeugd) op 28 november jl.. Plaats van handeling was De Bodde, een school voor speciaal onderwijs in Tilburg. We werden er gastvrij ontvangen. 

Meer lef gewenst: aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd

05 december 2017

Op 28 november overhandigde de Sociale Raad Tilburg tijdens een lunchsessie het advies over problemen in de hulp aan jeugd aan wethouder Marcelle Hendrickx. Het belangrijkste advies: Regel een korte oplossingsroute waar kinderen en gezinnen die vastlopen gebruik van kunnen maken. Hier leest u een sfeerimpressie van de lunchsessie die de Sociale Raad Tilburg organiseerde. Onderaan vindt u de link naar het advies.

Lees meer

Advies: Koersdocument Jeugd: strategie nodig

13 november 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft een advies uitgebracht over het Koersdocument Jeugd. Hij wijst daarin op de noodzaak een strategie te ontwikkelen. Doel daarvan is om op korte termijn effecten gerealiseerd te zien van ambities die genoemd worden in het Koersdocument.


Het advies kunt u hier lezen.

College van B en W geeft reactie op het advies 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018'

04 oktober 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018'.

Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018

04 oktober 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft op 31 augustus 2017 advies uitgebracht over de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018’.

Ongeveer gelijktijdig met de verordening Jeugdhulp 2018, dat wil zeggen voor de zomervakantie van 2017, ontving de Sociale Raad Tilburg het Koersdocument Jeugd(hulp). De Sociale Raad Tilburg vindt het wonderlijk om twee documenten te lezen die dezelfde stad, hetzelfde jaar en hetzelfde thema betreffen, maar inhoudelijk en qua richting zover uit elkaar liggen. Het is voor ons duidelijke dat de functie van een verordening verschilt met die van een koersdocument. We verwachten echter wel dat de strekking van beide documenten in lijn zijn, ook al zijn de stukken nog niet besproken door colleges van B en W, gemeenteraden en de bestuurscommissie Jeugd. Op basis van verhalen die wij gehoord hebben van burgers en waar zij tegenaan lopen, hebben wij een aantal adviezen meegegeven.  

 

Het advies kunt u hier lezen.

College van B en W geeft reactie op het advies 'Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018'

04 oktober 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de 'Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018'.


Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018

04 oktober 2017

Op 31 augustus 2017 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018’.

Deze concept-verordening bevat weinig nieuwe informatie. Er zijn een aantal verplichte en gewenste aanpassingen van de bestaande verordening. Wij vinden het zinvol om daarover mee te denken en een reactie te geven. Daarnaast hebben wij adviezen gegeven gebaseerd op signalen die leden van de Sociale Raad Tilburg in de voorliggende periode hebben ontvangen. Wij gaan er van uit dat deze meegenomen worden bij het schrijven van de beleidsregels die volgen op de verordening.

 

Het advies kunt u hier lezen.

Preadvies van de Sociale Raden/ Participatieraden Hart van Brabant inzake de Koers Jeugdhulp 2018

29 september 2017

De Sociale raden/Participatieraden van de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk hebben gezamenlijk een preadvies uitgebracht over het Koersdocument Jeugd. In dit document staan de ambities van de regio Hart van Brabant voor de jaren 2018 en verder. De adviesraden hebben hier gezamenlijk een reactie op gegeven.


Het is de eerste keer dat er regionaal een (pre)advies wordt uitgebracht. In april 2017 is met voorzitter Roks van de bestuurscommissie Jeugdzorg afgesproken dat zij gezamenlijk betrokken worden bij het tot stand komen van de nieuwe Koers Jeugdhulp binnen hun gemeenten. Als vervolg op die afspraak is een traject in gang gezet waarmee de adviesraden tot een gezamenlijk advies over die nieuwe Koers Jeugdhulp zijn gekomen.


Dit kunt u hier lezen.

Sociale Raad Tilburg: reactie op evaluatierapport gemeente Tilburg

21 juli 2017

Op 21 juli heeft de Sociale Raad Tilburg gereageerd op het evaluatierapport van de gemeente Tilburg over de Sociale Raad Tilburg.

In deze brief zetten we drie stappen:

1. We geven onze reactie op het evaluatierapport van de gemeente Tilburg

2. Pas op de plaats: het belang van evalueren en nieuwe beleidslijnen ontwikkelen

3. Toekomst: de meest interessante vraag voor ons is hoe we verder gaan.

Het is waardevol om met de gemeente het gesprek hierover aan te gaan zodat we doelstelling, werkwijze, verwachtingen en mogelijkheden opnieuw kunnen afstemmen. Op basis daarvan kunnen wij keuzes maken wat betreft voortzetting van werkzaamheden, welke veranderingen en/of verbeteringen er nodig en mogelijk zijn.Hier kunt u het advies lezen.