Adviezen

SRT-reactie "Evaluatie Tiip"

17 augustus 2023
SRT reactie Evaluatie Tiip

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft op 2 mei 2023 een reactie gegeven op de "Evaluatie Tilburg investeert in perspectief” (Tiip).
In Tiip is werken vanuit vertrouwen en nabijheid als werkwijze vastgelegd en de SRT is blij met deze ontwikkeling. De SRT wijst in zijn reactie op het belang van ervaringskennis van inwoners en het borgen daarvan in de processen. Klantregisseurs zouden zichtbaar, laagdrempelig en aanspreekbaar aanwezig moeten zijn in wijken. En we pleiten voor een kleinere caseload.

Lees meer

SRT-brochure "Ervaringskennis"

02 juni 2023
230601 SRT brochure Ervaringskennis gemeenteraad

SRT-brochure “Ervaringskennnis”

Lees meer

RAWP-advies over "Breed offensief"

15 maart 2023
Afbeelding handen

Het RAWP (Regionale Adviesraad Werk en Participatie) heeft aan het POHO Arbeidsparticipatie advies uitgebracht over de aanpak van het “Breed offensief”. Zij geven de volgende aandachtspunten mee bij de voorbereiding en uitwerking van de wijzigingen:

Lees meer

SRT-advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023”

28 oktober 2022
221028 SRT advies Jeugd 2023 jpg I stock

De Sociale Raad Tilburg heeft op 22 september 2022 het advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023” uitgebracht.

Lees meer

SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023”

28 oktober 2022
221028 SRT advies Wmo 2023

Op 22 september 2022 hebben wij het SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023” uitgebracht.

Lees meer

Advies: Advies “Doorontwikkeling Toegang Tilburg: “Meer voor elkaar” ook binnen Toegang Tilburg”

07 oktober 2022
221007 Deuren

Begin deze week, op 3 oktober 2022, heeft de SRT advies uitgebracht over de “Doorontwikkeling Toegang Tilburg: “Meer voor elkaar” ook binnen Toegang Tilburg”. Zoals eigen is aan een beleidskader is het algemeen geformuleerd en de concrete invulling volgt dus later. Uiteindelijk draait het natuurlijk wel altijd om die concrete invulling. De Toegang is immers voor inwoners de toegang tot hulp en ondersteuning. Deze moet goed vindbaar zijn, een snelle reactie is nodig en er moet passende en goede zorg geleverd worden.

Lees meer

Advies “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022”

20 juli 2022
220720 Kleurige gieters

Eerder dit jaar, op 14 april 2022, heeft de Sociale Raad Tilburg (SRT) advies uitgebracht over de “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022”. De SRT ziet dat ambities die de afgelopen jaren uitgesproken zijn, terugkomen in deze verordening. Dit vinden wij uiteraard een positieve ontwikkeling.

Lees meer

SRT-advies: “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg”

03 december 2021
Sociaal Meldpunt Tilburg

De Sociale Raad Tilburg heeft op 15 september 2021 advies uitgebracht over het “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg”.

Lees meer

SRT-advies: “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022 – proces Wmo-begeleiding melding – aanvraag zorg”

03 december 2021
Paper Work

Op 20 september 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over het proces bij Wmo-begeleiding melding - aanvraag zorg bij de Toegang Tilburg. De SRT vindt een heldere en zo kort mogelijke procedure positief zowel voor inwoners, zorgaanbieders als de Toegang Tilburg.

Lees meer

SRT-advies: “Collegeadvies aanpassen tarief begeleiding PGB informeel Wmo en Jeugdhulp”

03 december 2021
Youth Support 0K7Ggia8Lve

De Sociale Raad Tilburg heeft op 13 september 2021 advies uitgebracht over het “Collegeadvies aanpassen tarief begeleiding PGB informeel Wmo en Jeugdhulp”.

Lees meer

SRT-advies: “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022”

03 december 2021
Jeugdhulp

De Sociale Raad Tilburg heeft op 23 juli 2021 advies uitgebracht over de “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022”. Evenals bij de verordening “Wmo 2022” heeft de SRT de volgende adviezen gegeven:

Lees meer

SRT-advies: “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022”

02 december 2021
Social Support Pgnqt0Rxwls

Op 23 juli 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies gegeven over de “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022”. De SRT heeft twee adviezen voor de gemeente.

Lees meer

SRT-advies: “Stimuleren persoonlijke ontwikkeling”

02 december 2021
Persoonlijke ontwikkeling

Eerder dit jaar, op 23 maart 2021, heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de kadernota “Stimuleren persoonlijke ontwikkeling”. Het belang van jezelf kunnen ontwikkelen is groot: voor de persoon zelf, voor zijn of haar omgeving, voor de samenleving. De SRT adviseert onder andere om te onderzoeken welke inhoudelijke wensen inwoners zelf hebben en welke praktische ondersteuning zij nodig hebben.

Lees meer

SRT-advies: “Inclusie”

30 oktober 2021
Diversity Dnkonxqti3C

De Sociale Raad Tilburg heeft eind juni 2021 advies uitgebracht over “inclusie”. Diversiteit en inclusie gaan over hele fundamentele vraagstukken, over problemen en mechanismen die verankerd zijn in onze samenleving, in ons gedrag en onze structuren: iets wat dwars door alle beleidsterreinen heen speelt. Daarom is dit voor de SRT een belangrijk onderwerp.

Lees meer

SRT-advies: “Bieden van passende ondersteuning 2021 - 2024”

30 oktober 2021
Care Tze2Ttdq6Zo

De Sociale Raad Tilburg heeft op 31 mei 2021 advies uitgebracht over de kadernota “Bieden van passende ondersteuning 2021 – 2024”. De benadering vanuit integraliteit en samenhang is voor de SRT een vanzelfsprekende keuze. Werk kan de beste zorg zijn maar werk is vaak pas mogelijk als eerst goede zorg is geregeld en urgente problemen zijn aangepakt. De SRT vraagt expliciet aandacht voor mensen met een chronische problematiek en/of kwetsbaarheid. We missen in deze kadernota de aandacht voor en erkenning van inwoners die noodgedwongen een blijvende hulpvraag hebben. Er zal steeds goed naar inwoners geluisterd moeten worden wat zij aangeven als (urgente) problemen en mogelijke oplossingen. Alleen dan kan iedereen naar vermogen meedoen.

Lees meer

SRT-advies: “Beleidsnota Sociale Basis 2021-2025”

16 juli 2021
Holland U6Sjahiwxmi

Op 7 juni 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de “Beleidsnota Sociale Basis 2021-2025”. De SRT onderschrijft de visie en inzet van het college om de sociale basis te versterken. De sociale basis moet vooral een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten, samen optrekken en zorg hebben voor elkaar. Veel inwoners zijn al heel actief in hun eigen buurt om er een mooie en fijne woonwijk van te maken. Het is van belang inwoners hierin te ondersteunen. Gezien de ambities van de gemeente Tilburg is het noodzakelijk hierin meer te investeren. Alleen dan kan er gewerkt worden aan een versteviging van die sociale basis en kan de wens om meer op te lossen in die sociale basis concrete uitwerking krijgen.

Lees meer

SRT-advies: “Kadernota Ingrijpen bij crisis en onveiligheid 2021-2024”

10 juni 2021
Help Aum5Vcnuyd4

De Sociale Raad Tilburg heeft op 28 april 2021 advies uitgebracht over de “Kadernota Ingrijpen bij crisis en onveiligheid 2021-2024”. Een effectieve aanpak van (on)veiligheid heeft een brede en integrale visie en analyse als basis nodig. In het alledaagse leven zijn zorg en veiligheid immers met elkaar verbonden dus dit moet dan ook integraal aangepakt worden. Verder adviseren wij om te zorgen dat inwoners makkelijk iets kunnen melden, om voldoende te investeren in professionals en in middelen, en om te investeren in werken vanuit vertrouwen en er te zijn voor inwoners met hun vragen en zorgen. Tot slot adviseren wij om ruimte te creëren voor zeggenschap, samenspraak en eigenaarschap in crisissituaties.

Lees meer

SRT-advies: Concept Raadsvoorstel "Het nieuwe normaal"

06 april 2021
Psychological Uh6Msp8Md_E

Op 24 maart 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over het concept raadsvoorstel "Het nieuwe normaal". De gemeente Tilburg wil meer oplossen in de sociale basis en in het eigen netwerk van burgers. In dit advies bespreekt de SRT het grote kader waarbinnen deze beweging van normalisering zich afspeelt. Tevens benoemen wij een aantal aandachtspunten, bijvoorbeeld zorgen van inwoners over de betaalbaarheid van de zorg en geven wij diverse adviezen. Daarbij benoemen wij onder andere het belang van het gezamenlijke gesprek tussen gemeente en inwoners hierover, maar ook vragen wij aandacht voor de draagkracht van inwoners en het aanpassen van het systeem aan burgers. Het is een proces dat veel tijd zal vragen maar het is heel zinvol om hier gezamenlijk aan te werken.

Lees meer

SRT-advies: “Burgers en klanttevredenheid”

01 april 2021
Helping Gm5Yn5Xrvqa

De Sociale Raad Tilburg heeft een ongevraagd advies uitgebracht over burgers en klanttevredenheid. Wij adviseren de beleving van burgers centraal te stellen in de klanttevredenheidsonderzoeken die binnen het sociaal domein uitgevoerd worden. Het hele traject dat burgers doorlopen en de ervaren dienstverlening moeten hierin meegenomen worden: dus vanaf het stellen van de eerste vraag tot en met de oplossing die geboden wordt. Daarnaast geven wij nog diverse andere adviezen.

Lees meer

Regionaal advies: "Uitgangspunten Inkoopbeleid Jeugdhulp Hart van Brabant 2022"

04 maart 2021
Youth Ud_Denhx3Ei

Op 8 januari 2021 heeft de Rosa-werkgroep "Inkoop Jeugd" advies uitgebracht over "Uitgangspunten Inkoopbeleid Jeugdhulp Hart van Brabant 2022".

Lees meer