Leden van de Sociale Raad Tilburg

Dion van den Berg

Voorzitter Sociale Raad Tilburg


Dion van den Berg werkt als senior beleidsmedewerker voor PAX (voorheen IKV Pax Christi). Hij is binnen PAX thematisch expert met betrekking tot Dealing with the Past en het verbinden van staatsopbouw met vredesopbouw in conflict- en postconflictgebieden. Hij is direct betrokken bij projecten ter versterking van lokale democratie in tal van landen. “Bij mijn ouders hing de spreuk ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ aan de muur. Hopelijk ben ik nu oud en wijs genoeg om dat te proberen – door niet alleen in conflictregio’s maar ook in mijn eigen Tilburg te werken aan burgerparticipatie en versterking van de inclusieve samenleving.”

Stephan Gijsman

Vicevoorzitter


Hij werkt als adjunct-directeur van een school voor speciaal- en voortgezet onderwijs. Stephan Gijsman heeft vanuit zijn werk te maken met de invoering van de nieuwe Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet; veel leerlingen van zijn school hebben extra zorg nodig. Tevens is hij lid Raad van Toezicht binnen een organisatie voor beschermd wonen in de GGZ.

Roger Speck

Lid Sociale Raad Tilburg en penningmeester


Roger Speck was als manager Arbeidsbemiddeling verbonden aan de gemeente Breda. Hij heeft diverse consultancyopdrachten op het terrein van de Participatiewet en arbeidsbemiddeling uitgevoerd. Het laatste jaar heeft hij de(pre-)master 'Filosofie, ethiek van bedrijf en organisatie' gevolgd.

“Na jarenlang in andere steden gewerkt te hebben binnen het sociaal domein, wil ik me nu graag inzetten voor het sociaal domein in mijn woonplaats Tilburg. Ik zie het als een relevante taak van de Sociale Raad Tilburg om er aan bij te dragen dat het sociaal domein voor de inwoners van de gemeente Tilburg een krachtig vangnet is én dat de stem van de betrokken inwoners meer gehoord wordt.”

Marcel Beerens

Lid Sociale Raad Tilburg


Marcel Beerens heeft diverse functies bekleed binnen het zorgdomein. Momenteel werkt hij als regiomanager Extramurale Zorg bij maatschappelijke onderneming “Careyn” in Breda. Eerder is hij in diverse functies werkzaam geweest bij onder andere Sterk Huis, Prisma en Amarant.

"Ik zie een lidmaatschap bij de Sociale Raad Tilburg als een positieve uitdaging waar ik mijn kennis van en ervaring binnen het zorgdomein in kan brengen ten behoeve van de inwoners van Tilburg. Graag draag ik mijn steentje bij. Ik wil een schakel zijn tussen inwoners en gemeente en wil actief mee werken aan beleid en uitvoering betreffende het sociaal domein."

Henrieta van der Veeke

Lid Sociale Raad Tilburg


Henrieta is als wijkverpleegkundige werkzaam bij Thebe Wijkverpleging. Tot voor kort was haar werkgebied de Reeshof in Tilburg. Sinds 1 januari 2018 werkt ze in Kaatsheuvel. Ze heeft veel kennis en ervaring op het gebied van WMO en zorg. Daarnaast is ze ambassadeur van de beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). Ze is geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en volgt deze zowel binnen als buiten haar werk.

Haar motivatie om lid te willen worden van de Sociale Raad Tilburg verwoordt ze als volgt: “Ik wil graag mijn steentje bijdragen om de raad te informeren over thema’s die spelen bij verschillende groepen inwoners van Tilburg, zorg en begeleiding te verbeteren aan kwetsbare inwoners en waar mogelijk beleid te vereenvoudigen”.

Jos Oskam

Lid Sociale Raad Tilburg


'Afgelopen jaar is aan de gemeente een forse taak toebedeeld op nieuwe domeinen. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit veel dynamiek heeft gegeven en ook veel onduidelijkheid.

Mijn kennis en ervaring wil ik binnen de Sociale Raad inzetten om constructief mee te denken om beleid te laten aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de Tilburgers'.

Jos Oskam is actief als vrijwilliger bij ombudswerk in Tilburg. Hij werkt als kwaliteitsmedewerker bij de afdeling Sociale Zaken in een andere gemeente.

Rogier van Luxemburg

Lid Sociale Raad Tilburg


Rogier van Luxemburg heeft als jongerenwerker ervaring met individuele begeleiding en met groepsaanpak. Momenteel werkt hij als jongerenwerker bij R-Newt van ContourdeTwern. Hij is betrokken bij een project waar jongeren met hulpvragen ondersteund en toe geleid worden naar jeugdhulpverlening.

“Ik heb de passie om op te komen voor mensen die daar zelf moeite mee hebben. Het is mijn streven mensen in hun kracht te zetten en om eraan bij te dragen dat zij mee kunnen doen in de samenleving. Ik vind het fijn dat ik in de Sociale Raad zit die fungeert als een schakel tussen de burger en het gemeentelijke beleid”.

Chantal van Birgelen

Lid Sociale Raad Tilburg


Chantal van Birgelen heeft als beleidsmedewerker Wmo en als projectleider in de zorg veel kennis en ervaring opgedaan. Samen met ervaringsdeskundigen (doelgroep breed) heeft ze zich ingezet en zet zich nog in om de zorg aan en het welzijn van mensen met een hulpvraag te verbeteren. Door deze ervaringen en haar jarenlange eigen ervaring met de Wmo en zorg heeft ze een goed en realistisch beeld van de problematiek binnen het Sociaal Domein. Haar motto is: "niets voor de burger zonder de burger erbij te betrekken".

Joep van Dongen

Lid Sociale Raad Tilburg.


Joep van Dongen is lang werkzaam geweest als controller en stafmedewerker bij een thuiszorgorganisatie. Als vrijwilliger is hij voorzitter van het regiobestuur van L.O.C. Zeggenschap in Zorg. Dit is een landelijke cliëntenorganisatie die medezeggenschapsorganen in de zorg vertegenwoordigt.

‘In mijn rol bij de Sociale Raad Tilburg hebben de Wmo en het ouderenbeleid mijn speciale aandacht’.

Bouchra Bouzarouata

Lid Sociale Raad Tilburg


Bouchra Bouzarouata is werkzaam als ZZP-er en begeleidt individuele personen en gezinnen op diverse levensgebieden: wonen, gezondheid, dagbesteding, financiën. Daarnaast is ze trajectbegeleider bij 'Het Werkt'. Als vrijwilligster is zij onder andere lid van de Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Tilburg en het Platform belangbehartiging cliëntenraden Jeugdzorg Midden Brabant. "Ik woon en werk in Tilburg en het welzijn van de stad en haar inwoners gaat me aan het hart. Waar ik me met name voor in wil zetten, is het verbeteren van de verbinding tussen burgers en gemeente. Diversiteit heeft mijn speciale aandacht."


Edith van Lien

Lid Sociale Raad Tilburg


Edith van Lien is ruim 10 jaar werkzaam binnen het Sociaal Domein, waaronder als coach binnen een integraal kindcentrum en later als gezinscoach binnen de psychiatrische hulpverlening. Momenteel werkt ze als onderzoeker binnen één van de Tilburgse Toegangsteams en richt zij zich op het stroomlijnen van het indicatieproces: van een individuele vraag naar een integrale aanpak.

“Door mijn lidmaatschap van de Sociale Raad Tilburg wil ik investeren in expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving, gezamenlijk op weg naar inclusie. Bruggen bouwen tussen verschillende domeinen vind ik van groot belang.”