Leden

Dion van den Berg

Dion van den Berg

Voorzitter Sociale Raad Tilburg

Dion van den Berg is teamleider van het Europateam van PAX (voorheen IKV Pax Christi), dat zich vooral richt op de Westelijke Balkan, (Oost-)Oekraïne en de discussies over de EU als vredesproject. Hij is binnen PAX tevens thematisch expert met betrekking tot Dealing with the Past en het verbinden van staatsopbouw met vredesopbouw in conflict- en postconflictgebieden. Hij is direct betrokken bij projecten ter versterking van lokale democratie in tal van landen. “Bij mijn ouders hing de spreuk ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ aan de muur. Hopelijk ben ik nu oud en wijs genoeg om dat te proberen – door niet alleen in conflictregio’s maar ook in mijn eigen Tilburg te werken aan burgerparticipatie en versterking van de inclusieve samenleving.”

Stephan Gijsman

Stephan Gijsman

Lid, vicevoorzitter en secretaris Sociale Raad Tilburg

Hij werkt als directeur van een school voor speciaal- en voortgezet onderwijs. Stephan Gijsman heeft vanuit zijn werk te maken met de invoering van de nieuwe Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet; veel leerlingen van zijn school hebben extra zorg nodig. Tevens is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht binnen een organisatie voor beschermd wonen in de GGZ.

Roger Speck

Srt Roger Speck 0653 Web

Lid Sociale Raad Tilburg en penningmeester

Roger Speck is als (interim)manager actief binnen de breedte van het sociaal domein met ruime ervaring op Participatiewet, arbeidsbemiddeling, jeugd en Wmo. Ook heeft hij recent de (pre-)master 'Filosofie, ethiek van bedrijf en organisatie' gevolgd.

“Na jarenlang in andere steden gewerkt te hebben binnen het sociaal domein, wil ik me nu graag inzetten voor het sociaal domein in mijn woonplaats Tilburg. Ik zie het als een relevante taak van de Sociale Raad Tilburg om er aan bij te dragen dat het sociaal domein voor de inwoners van de gemeente Tilburg een krachtig vangnet is én dat de stem van de betrokken inwoners meer gehoord wordt.”

Chantal van Birgelen

Portretfoto Chantal Van Birgelen

Lid Sociale Raad Tilburg


Chantal van Birgelen heeft als beleidsmedewerker Wmo en als projectleider in de zorg veel kennis en ervaring opgedaan. Samen met ervaringsdeskundigen (doelgroep breed) heeft ze zich ingezet en zet zich nog in om de zorg aan en het welzijn van mensen met een hulpvraag te verbeteren. Door deze ervaringen en haar jarenlange eigen ervaring met de Wmo en zorg heeft ze een goed en realistisch beeld van de problematiek binnen het Sociaal Domein. Haar motto is: "niets voor de burger zonder de burger erbij te betrekken".

Bouchra Bouzarouata

SRT 7661 web Bouchra

Lid Sociale Raad Tilburg


Bouchra Bouzarouata is werkzaam als ZZP-er en begeleidt individuele personen en gezinnen op diverse levensgebieden: wonen, gezondheid, dagbesteding, financiën. Daarnaast is ze trajectbegeleider bij 'Het Werkt'. Als vrijwilligster is zij onder andere lid van de Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Tilburg en het Platform belangbehartiging cliëntenraden Jeugdzorg Midden Brabant. "Ik woon en werk in Tilburg en het welzijn van de stad en haar inwoners gaat me aan het hart. Waar ik me met name voor in wil zetten, is het verbeteren van de verbinding tussen burgers en gemeente. Diversiteit heeft mijn speciale aandacht."

Joep van Dongen

Portret Joep Van Dongen

Lid Sociale Raad Tilburg.


Joep van Dongen is lang werkzaam geweest als controller en stafmedewerker bij een thuiszorgorganisatie. Als vrijwilliger is hij voorzitter van het regiobestuur van L.O.C. Zeggenschap in Zorg. Dit is een landelijke cliëntenorganisatie die medezeggenschapsorganen in de zorg vertegenwoordigt.

‘In mijn rol bij de Sociale Raad Tilburg hebben de Wmo en het ouderenbeleid mijn speciale aandacht’.

Fons Kappé

SRT 7641 web 003

Lid Sociale Raad Tilburg

Fons Kappé werkt als senior begeleider binnen de divisie Sociaal Domein van Amarant. Door zijn werk heeft hij veel ervaring met en kennis van het sociaal domein. Daarnaast is hij lid van Wijkraad Theresia. "Ik wil graag verbindingen leggen tussen het geduldige papier met theorie en de weerbarstige praktijk van alledag. Soms lijkt het dat we vooral het systeem aan het dienen zijn, mooi is het als het ook meer andersom zou kunnen."

Marlies Lammers-Berben

SRT 7633 web 003

Lid Sociale Raad Tilburg

Marlies Lammers-Berben is werkzaam als consultant in het bedrijfsleven bij een online marketingbureau. Ze is gewend om na te denken over complexe problemen en vervolgens hierover adviezen uit te brengen met daarbij mogelijke oplossingen. ‘Ik wil graag een bijdrage leveren aan onze Tilburgse samenleving. Doordat ik vanuit een ander perspectief en vanuit een andere achtergrond kijk, hoop ik een goede aanvulling te zijn op de kennis die al in huis is bij de SRT. Daarbij zijn voor mij inclusie en diversiteit belangrijke thema’s om aan te werken.’

Edith Sigmans - van Lien

Edith 7646

Lid Sociale Raad Tilburg

Edith van Lien is ruim 10 jaar werkzaam binnen het Sociaal Domein, in opdrachten waarin onze samenleving centraal staat. Momenteel werkt ze als ZZP'er aan maatschappelijke vraagstukken, veranderprocessen en geeft zij training/intervisie. Er zijn verschillende rollen waarin zij tot resultaat komt, onder andere die van gespreksleider, projectleider, klankbord, breekijzer, trainer of docent.

“Door mijn lidmaatschap van de Sociale Raad Tilburg wil ik investeren in expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving, gezamenlijk op weg naar inclusie. Bruggen bouwen tussen verschillende domeinen vind ik van groot belang.”

Rogier van Luxemburg

Portret Rogier Van Luxemburg

Lid Sociale Raad Tilburg


Rogier van Luxemburg heeft als jongerenwerker ervaring met individuele begeleiding en met groepsaanpak. Momenteel werkt hij als jongerenwerker bij R-Newt van ContourdeTwern. Hij is betrokken bij een project waar jongeren met hulpvragen ondersteund en toe geleid worden naar jeugdhulpverlening.

“Ik heb de passie om op te komen voor mensen die daar zelf moeite mee hebben. Het is mijn streven mensen in hun kracht te zetten en om eraan bij te dragen dat zij mee kunnen doen in de samenleving. Ik vind het fijn dat ik in de Sociale Raad zit die fungeert als een schakel tussen de burger en het gemeentelijke beleid”.

Jos Oskam

180704 Portretfoto Jos Oskam

Lid Sociale Raad Tilburg


'In 2015 is aan de gemeente een forse taak toebedeeld op nieuwe domeinen. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit veel dynamiek heeft gegeven en ook veel onduidelijkheid.

Mijn kennis en ervaring wil ik binnen de Sociale Raad Tilburg inzetten om constructief mee te denken om beleid te laten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de Tilburgers'.

Jos Oskam is actief geweest als vrijwilliger bij ombudswerk in Tilburg. Hij werkt bij de afdeling Sociale Zaken in een andere Brabantse gemeente en heeft zowel ervaring in de praktijk als ook op het gebied van beleid, kwaliteit en projectmanagement.

Henrieta van der Veeke

Portretfoto Henrieta Van Der Veekee

Lid Sociale Raad Tilburg


Henrieta is als wijkverpleegkundige werkzaam bij Thebe Wijkverpleging. Tot voor kort was haar werkgebied de Reeshof in Tilburg. Sinds 1 januari 2018 werkt ze in Kaatsheuvel. Ze heeft veel kennis en ervaring op het gebied van WMO en zorg. Daarnaast is ze ambassadeur van de beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). Ze is geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en volgt deze zowel binnen als buiten haar werk.

Haar motivatie om lid te willen worden van de Sociale Raad Tilburg verwoordt ze als volgt: “Ik wil graag mijn steentje bijdragen om de raad te informeren over thema’s die spelen bij verschillende groepen inwoners van Tilburg, zorg en begeleiding te verbeteren aan kwetsbare inwoners en waar mogelijk beleid te vereenvoudigen”.