Leden

Dion van den Berg

Sociale Raad Tilburg 1205 web

Voorzitter Sociale Raad Tilburg

Dion van den Berg is teamleider van het Europateam van PAX (voorheen IKV Pax Christi), dat zich vooral richt op de Westelijke Balkan, (Oost-)Oekraïne en de discussies over de EU als vredesproject. Hij is binnen PAX tevens thematisch expert met betrekking tot Dealing with the Past en het verbinden van staatsopbouw met vredesopbouw in conflict- en postconflictgebieden. Hij is direct betrokken bij projecten ter versterking van lokale democratie in tal van landen.

“Bij mijn ouders hing de spreuk ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ aan de muur. Hopelijk ben ik nu oud en wijs genoeg om dat te proberen – door niet alleen in conflictregio’s maar ook in mijn eigen Tilburg te werken aan burgerparticipatie en versterking van de inclusieve samenleving.”

Roger Speck

Sociale Raad Tilburg 1158 web

Vice-voorzitter en penningmeester Sociale Raad Tilburg

Roger Speck is als (interim)manager actief binnen de volle breedte van het sociaal domein met ruime ervaring bij diverse gemeenten op gebied van Participatiewet, arbeidsbemiddeling, Jeugdwet en Wmo. 

"Na jarenlang in andere steden gewerkt te hebben binnen het sociaal domein, wil ik me nu graag inzetten voor het sociaal domein in mijn woonplaats Tilburg. Ik zie het als een relevante taak van de Sociale Raad Tilburg om er aan bij te dragen dat het sociaal domein voor de inwoners van de gemeente Tilburg een krachtig vangnet is én dat de stem van de betrokken inwoners meer gehoord wordt.”

Wim van Hout

Sociale Raad Tilburg 1092 web

Lid en secretaris Sociale Raad Tilburg

Wim van Hout heeft ruim 35 jaar gewerkt als projectleider, procesmanager en (senior) adviseur binnen sociale werkbedrijven en participatiebedrijven. Hij brengt kennis en ervaring mee wat betreft beleid en uitvoering van de Participatiewet en vanuit het vakgebied HRM en P&O.

“Ik zie het als een uitdaging om wet- en regelgeving zo te vertalen en te implementeren dat deze bekend is bij inwoners en dat zij er optimaal gebruik van maken. Op dat terrein is naar mijn idee nog een wereld te winnen voor gemeenten en uitvoeringsinstanties. Daar wil ik, vanuit mijn lidmaatschap van de Sociale Raad Tilburg, graag over meedenken en een bijdrage aan leveren.”

Bouchra Bouzarouata

Sociale Raad Tilburg 1166 web

Lid Sociale Raad Tilburg


Bouchra Bouzarouata is werkzaam als ZZP-er en begeleidt individuele personen en gezinnen op diverse levensgebieden: wonen, gezondheid, dagbesteding, financiën. Daarnaast is ze trajectbegeleider bij 'Het Werkt'. Als vrijwilligster is zij onder andere lid van de Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Tilburg en het Platform belangbehartiging cliëntenraden Jeugdzorg Midden Brabant.

"Ik woon en werk in Tilburg en het welzijn van de stad en haar inwoners gaat me aan het hart. Waar ik me met name voor in wil zetten, is het verbeteren van de verbinding tussen burgers en gemeente. Diversiteit heeft mijn speciale aandacht."

Fons Kappé

Sociale Raad Tilburg 1191 web

Lid Sociale Raad Tilburg

Fons Kappé werkt als senior begeleider binnen de divisie Sociaal Domein van Amarant. Door zijn werk heeft hij veel ervaring met en kennis van het sociaal domein. Daarnaast is hij lid van Wijkraad Theresia.

"Ik wil graag verbindingen leggen tussen het geduldige papier met theorie en de weerbarstige praktijk van alledag. Soms lijkt het dat we vooral het systeem aan het dienen zijn, mooi is het als het ook meer andersom zou kunnen."

Marlies Lammers-Berben

Sociale Raad Tilburg 1184 web

Lid Sociale Raad Tilburg

Marlies Lammers-Berben is werkzaam als consultant in het bedrijfsleven bij een online marketingbureau. Ze is gewend om na te denken over complexe problemen en vervolgens hierover adviezen uit te brengen met daarbij mogelijke oplossingen.

‘Ik wil graag een bijdrage leveren aan onze Tilburgse samenleving. Doordat ik vanuit een ander perspectief en vanuit een andere achtergrond kijk, hoop ik een goede aanvulling te zijn op de kennis die al in huis is bij de SRT. Daarbij zijn voor mij inclusie en diversiteit belangrijke thema’s om aan te werken.’

Henrieta van der Veeke

Sociale Raad Tilburg 1165 web

Lid Sociale Raad Tilburg

Henrieta is werkzaam als zorgadviseur voor een verpleeghuis in de regio. Eerder werkte ze  lang als wijkverpleegkundige en was vanuit die functie tevens aangesloten bij de Toegang. Henrieta heeft veel kennis en ervaring op het gebied van Wmo en zorg. Tevens is zij ambassadeur van de beroepsvereniging V&VN voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Ze is geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en volgt deze zowel binnen als buiten haar werk.

“Ik wil graag mijn steentje bijdragen om de raad te informeren over thema’s die spelen bij verschillende groepen inwoners van Tilburg, zorg en begeleiding te verbeteren aan kwetsbare inwoners en waar mogelijk beleid te vereenvoudigen”.

José Rijnen

Sociale Raad Tilburg 1160 web

Lid Sociale Raad Tilburg

José Rijnen is werkzaam geweest als vernieuwer en strateeg binnen de preventieve jeugdhulp, de jeugdzorg en het onderwijs. Daar ligt haar deskundigheid. Haar hart gaat uit naar burgerparticipatie, kansen voor jeugd, positieve gezondheid en bestrijden van armoede.

“Luisteren naar wat mensen in onze stad bezighoudt: dat is van belang. Er zijn voor elkaar, want ik ben omdat wij zijn. Mijn motto is: ‘Zullen we weer gewoon gaan helpen?’ Ik heb plezier in het bij elkaar brengen van partijen omdat samenwerking resultaten dichterbij brengt. De input van de inwoners van Tilburg is daarbij onmisbaar.”

Peter Smolders

Sociale Raad Tilburg 1116 web

Lid Sociale Raad Tilburg

Peter Smolders is als directeur werkzaam binnen Biezonderwijs. Zijn ervaring ligt met name bij het onderwijs aan kinderen met een specifieke onderwijs- en zorgbehoeften. De zorg vanuit school raakt andere levensgebieden en thema’s zoals armoede, inburgering, achterstanden, kansarme medeburgers.

Het vergroten van de inclusiviteit van het onderwijs is geen gemakkelijke, maar zeker ook geen onmogelijke zaak. Het ontschotten van de hulpverlening, meedoen in de samenleving aangepast aan de mogelijkheden van het individu: dit is van groot belang voor een vitale samenleving. Als lid van de Sociale Raad Tilburg wil ik daar graag een bijdrage aanleveren.”

Arnie van de Veerdonk

Sociale Raad Tilburg 1135 web

Lid Sociale Raad Tilburg

Arnie van de Veerdonk is als manager werkzaam geweest bij diverse woningbouwcorporaties in Tilburg en Eindhoven. Haar deskundigheid ligt dus onder andere bij volkshuisvesting. In Tilburg is ze als vrijwilligster werkzaam als meedenker en taalcoach en biedt daarbij ondersteuning aan mensen met een hulpvraag.

Luisteren naar de alledaagse ervaringen van mensen en de betekenis daarvan voor beleid en uitvoering: dat vind ik van belang. Zowel bij de woningcorporatie als bij mijn werkzaamheden als meedenker en taalcoach hoor ik veel verhalen van mensen met een hulpvraag. Graag wil ik deze ervaringen inzetten en een bijdrage leveren aan de adviezen van de Sociale Raad Tilburg.

Jolijn van der Grinten

Sociale Raad Tilburg 1123 web

Lid Sociale Raad Tilburg

Jolijn van der Grinten woont in Tilburg is werkzaam als senior jongerenwerker bij R-Newt in Tilburg. Zij is gestart binnen het wijkgericht jongerenwerk en wat later overgestapt naar het stedelijk team. Binnen R-Newt is ze betrokken bij diverse projecten waaronder dak- en thuislozen jongeren en het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid.

In mijn werk kom ik veel tegen waar ik vragen bij heb en waar ik graag innovatie zou willen zien. In beleid en uitvoering vind ik het van belang dat er meer met de menselijke maat gewerkt wordt en dat er meer oog en oor is voor mensen in de samenleving. Ik wil graag met mijn kennis en ervaring binnen en buiten het werk een bijdrage leveren aan het brede sociaal domein en aan het werk van de Sociale Raad Tilburg.