In 2022 hebben we weer met plezier en veel inzet aan onze opdracht gewerkt. We hebben adviezen uitgebracht en bijeenkomsten georganiseerd. Op veel momenten zijn wij aanwezig geweest in de stad en regio. En we hebben weer allerlei mensen gesproken, iets wat wij heel waardevol en noodzakelijk voor ons werk vinden. SRT-leden en beleidsmedewerksters kijken dan ook terug op een goed werkjaar. Het uitgebreidere verhaal en meer informatie vindt u in de uitgebreide versie van ons jaarverslag.

Volledig jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Sociale Raad Tilburg

SRT-lezing-2023

Inleiding

Het jaar 2022 is ook een bewogen jaar geweest. Steeds weer een nieuwe crisis met daarnaast alle crises die zich blijven voortslepen. Als Sociale Raad Tilburg (SRT) zien we dat grote groepen burgers het steeds moeilijker krijgen. We horen de verhalen van inwoners en hun zorgen. Een rode draad in dit alles is de onzekerheid die het mensen gebracht heeft en brengt. Bestaansonzekerheid niet alleen financieel maar een breed gevoelde onzekerheid. Deze tast de basis van hun bestaan aan maar ook hun perspectieven en toekomstverwachtingen.

Ook dit jaar hebben we weer veel digitaal vergaderd. Horen wat inwoners te vertellen hebben, is voor ons werk van groot belang. Juist dat lukt digitaal niet altijd en dat missen we dan ook. 


Opdracht en werkterrein

De Sociale Raad Tilburg is een onafhankelijke adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg met de opdracht gevraagd en ongevraagd te adviseren. Het werkterrein van de Sociale Raad Tilburg is het sociaal domein: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, bestaanszekerheid, armoede, passend onderwijs en inburgering.

sociale ankers

Schakel tussen gemeente en inwoners

De Sociale Raad Tilburg wil schakel zijn tussen gemeente en inwoners. Om ons advieswerk goed uit te kunnen voeren hebben we informatie nodig. Deze halen we enerzijds op bij de gemeente Tilburg en anderzijds gaan we actief in gesprek met burgers en organisaties. Het doel is immers om beleid en uitvoering te verbeteren en daarbij zijn de verhalen er ervaringen van Tilburgers onmisbare informatie. Op basis van hun ervaringen wordt duidelijk waar knelpunten zitten en/of uitvoering niet verloopt zoals het in het beleid bedoeld is. Die verhalen en ervaringen van inwoners zijn dan ook een belangrijke bron voor de SRT-adviezen.

Werkzaamheden

Wat doen we zoal? Elke maand is er een SRT-vergadering en een DB-vergadering. De werkgroepen volgen de actualiteit en organiseren gesprekken. Thema's worden uitgediept. We schijven adviezen. Er zijn overleggen met wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg. We voeren gesprekken met inwoners, cliëntenraden en organisaties in de stad. .

SRT-vergaderingen

Het afgelopen jaar heeft de SRT elf vergaderingen gehouden. Deze vergaderingen zijn het kloppende hart van de organisatie. Er worden thema's besproken, adviezen voorbereid, inhoudelijke en praktische zaken afgestemd. Ook het DB komt maandelijks bij elkaar.

Thema's die in de loop van het jaar aan de orde zijn geweest:

 • Bestaanszekerheid en energiearmoede
 • Toegang Tilburg: regulier overleg, doorontwikkeling
 • “Inspiratiepamflet Sociale Ankers” - prioriteiten en aandachtspunten voor de komende jaren
 • Nieuwe inkoop - perspectieven vanuit regio/gemeente, grote en kleine zorgaanbieders
 • Coalitie Informele Steun voor Jeugdigen en Gezinnen in Tilburg
 • Wijkagenda's en gesprekken met wijk-/dorpsraden
 • Beweging van normaliseren
 • “Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding”
 • Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022
 • Welzijnswerk, sociale basis, normaliseren, nieuwe inrichting zorg en ondersteuning in 2023
 • Coalitieakkoord en uitvoeringsbrief “Samen meer voor elkaar” gemeente Tilburg
 • Werken aan inclusiever onderwijs in de buurt
 • Participatieverordening
 • Regionaal programma Veiligheid Voorop 2023 - 2027
 • “Wegwijzer Participatie”
 • Ondermijning - project “OnderMijnStad”

SRT-werkgroepen

Binnen de Sociale Raad Tilburg zijn diverse werkgroepen actief. Zij verdiepen zich in thema's, organiseren gesprekken met betrekking tot hun aandachtsveld en bereiden adviezen voor.

 • Werkgroep Wmo
 • Werkgroep Jeugd
 • Werkgroep Participatie
 • Werkgroep SRT-lezing 2022
 • Werkgroep Wijkagenda's
 • Werkgroep SRT-evaluatie 2022
 • Sollicitatiecommissie vacatures leden
Jongeren en wachttijden

Project “Jongeren en wachttijden”

In 2021 en 2022 hebben we met jongeren, ouders, jongerenwerkers, medewerkers van zorgorganisaties, Toegang Tilburg en de gemeente Tilburg gesprekken gevoerd over jongeren en wachttijden. Belangwekkende verhalen die we met de stad gedeeld hebben in een infographic “In de knoop - uit de knoop”modal-icon. Dit alles heeft ons drie inzichten en kansen om jongeren écht centraal te stellen opgeleverd.

 1. Geen jongere zonder maatje
 2. “Track & trace”
 3. Ketenoverleg: zorgvraag van jongeren centraal

SRT-inspiratiepamflet ”Sociale ankers slaan in tijden van zwaar weer!”

Sociale ankers

De gemeenteraadsverkiezingen waren voor ons het uitgelezen moment om ook zelf te verwoorden wat wij voor komende jaren van belang vinden voor de stad Tilburg. We hebben het inspiratiepamflet ”Sociale ankers slaan in tijden van zwaar weer!” geschreven. Daarin delen wij onze prioriteiten:

 1. bestaanszekerheid en armoede
 2. mensen in kwetsbare posities
 3. burgerparticipatie
 4. tweedelingen

Ook dit inspiratiepamflet hebben we breed gedeeld in de stad.

SRT-lezing 2022 Tim 'S Jongers

SRT-lezing 2022 “Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid en uitvoering”

De SRT-lezing 2022 had als thema “Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid en uitvoering” en is uitgesproken door Tim 'S Jongers.

Tijdens deze lezing is Tim 'S Jongers nader ingegaan op de kloof tussen de leefwereld van burgers en de wereld waar beleid wordt gemaakt. Veel professionals beschikken naast hun professionele kwaliteiten ook over ervaringskennis. De oproep van Tim 'S Jongers is om ervaringskennis te leren zien, te erkennen en in te zetten. Dit is een kans om beleid te ontwikkelen dat beter aansluit bij de leefwereld van inwoners en zo een brug te bouwen. Wat is er nodig om ervaringskennis een meer prominente plek te geven bij beleid en uitvoering? Tim 'S Jongers noemt als belangrijke elementen en voorwaarden:

 1. Luister naar inwoners
 2. Ontmoeting
 3. Veiligheid en dialoog
 4. Ervaringskennis als diversiteitsvraagstuk
 5. Articulatiemacht voor inwoners
 6. Realiteitszin bij beleidsmakers

Naast Tim 'S Jongers hebben een ervaringsdeskundige van het RIBW, een lid van een wijkraad en een directeur hun bijdrage geleverd aan dit grotere verhaal. Daarna zijn er gesprekken ontstaan met de hele zaal aan de hand van vragen en standpunten van de deelnemers.

In het voorjaar van 2023 verschijnt de SRT-brochure waarin we onze ideeën over de mogelijkheden om ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in te zetten, benoemen en delen met de stad.

SRT Adviezen

De belangrijkste opdracht aan de Sociale Raad Tilburg is uiteraard het adviseren van het college van B&W en daar ligt dan ook de focus van het werk. In 2022 hebben wij de volgende schriftelijke adviezen uitgebracht:

 • Advies “Energiearmoede - schriftelijke aanvulling op gesprek 26 januari 2022”
 • Advies “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022”
 • Advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023”
 • Advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023”
 • Advies “Doorontwikkeling Toegang Tilburg: “Meer voor elkaar” ook binnen Toegang Tilburg”

Samen met de andere lokale adviesraden hebben we regionaal het volgende advies uitgebracht:

 • Rosa: reactie op dialoogkaders BW en WMO

Daarnaast brengen wij ook mondelinge adviezen uit. We hebben gesprekken met onder andere beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg over thema's en nieuwe ontwikkelingen die binnen het sociaal domein spelen. Voordat we een schriftelijk advies uitbrengen zijn er informatieve gesprekken. Tijdens deze bijeenkomsten geven wij onze vragen en opmerkingen als mondelinge adviezen mee.

Netwerk

Sociale Raad Tilburg netwerk

Ons netwerk is van groot belang. We zijn aanwezig in de stad, sluiten aan bij en organiseren zelf gesprekken en leggen nieuwe contacten. De verhalen en ervaringen van inwoners vormen de basis van ons werk. En er zijn veel verhalen in de stad die wij graag willen horen.

Een greep uit de vele contacten en gesprekken die de Sociale Raad Tilburg in 2022 heeft gevoerd:

 • Platform Sociale Zekerheid Tilburg
 • TOG Tilburg - Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties / 2023: Toegankelijk Tilburg
 • Regiegroep “Beschermd wonen” Hart van Brabant
 • Platform Jeugdzorg Regio Hart van Brabant
 • Boilrs Hub
 • Cliëntenraad RIBW
 • Seniorenraad Tilburg
 • KBO Kring Tilburg
 • Kleine zorgaanbieders
 • Bewonersraad van Landpark Assisië en zorgorganisatie Prisma
 • Sociaal Meldpunt Tilburg
 • Meedenkers Tilburg
 • FNV-Tilburg: werkgroep Lokaal Sociaal Beleid
 • Rechtswinkel Tilburg
 • Deelname aan “Adviesgroep Promotieonderzoek Maatschappelijke kwetsbaarheid”: uitgevoerd door een staffunctionaris van ContourdeTwern van de Afdeling Innovatie & Beleidsondersteuning
 • Gesprek met directeur-bestuurder TBV-wonen

Bovenstaande overzicht is een beperkte selectie van de georganiseerde gesprekken en de toevallige gesprekken staan hier bijvoorbeeld niet bij. Daarnaast zijn de SRT-leden zeer actief en horen zij ook veel verhalen vanuit hun wijk, de stad en vanuit hun (on-)betaalde werk.

Gemeente Tilburg: overleg en contacten

De regelmatige overleggen en contacten met de gemeente Tilburg zijn voor ons waardevol. Het directe gesprek met elkaar over de grote bewegingen in de stad, over het beleid en de uitvoering, levert meerwaarde op: informatie en inzichten die vervolgens weer in het werk gebruikt worden.

Een greep uit deze contacten en gesprekken:

 • Gesprekken met wethouders sociaal domein
 • Overleg met afdelingshoofd Sociaal gemeente Tilburg
 • Contacten met de gemeenteraad en griffie
 • Overleg met contactambtenaar gemeente Tilburg
 • Overleg gemeenteraad Tilburg met de ouderenorganisaties van Tilburg
 • Deelname aan werksessie GGoud
 • “Driedaagse Samen meer voor elkaar in de uitvoering”
 • Hart van Brabant “Radenavonden”

Regionale samenwerking Hart van Brabant

Binnen de regio Hart van Brabant wordt er door de gemeenten op beleidsniveau steeds meer samengewerkt. Daar volgen ook adviesaanvragen uit die gesteld worden aan de gezamenlijke lokale adviesraden. Er zijn twee regionale overlegstructuren.

Rosa - Regionaal overleg sociale adviesraden

Rosa richt zich op Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De Sociale Raad Tilburg is lid van de agendacommissie, neemt deel aan de regionale overleggen en levert zijn bijdragen aan de diverse werkgroepen. In september 2022 is er een seminar georganiseerd over “Normaliseren”.

RAWP - Regionale Adviesraad Werk en Participatie

Deze adviesraad richt zich met name op beschut werk, banenafspraak, doelgroepenregister en arbeid voor mensen in een kwetsbare positie. De Sociale Raad Tilburg neemt deel aan de agendacommissie en aan de regionale bijeenkomsten.

De opdracht van de adviesraden is lokaal te adviseren en daar ligt dan ook hun prioriteit. Het uitgangspunt bij de regionale adviezen is dat de adviesraden volgend zijn aan de gemeenten: dus daar waar gemeenten lokaal beleid maken, werken de adviesraden lokaal. Als de gemeenten gezamenlijk regionaal beleid ontwikkelen dan volgen de adviesraden dit en geven zij gezamenlijk een regionaal advies.

De regionale overleggen van de adviesraden zijn een noodzakelijke aanvulling op de lokale adviesraden aangezien beleid soms regionaal gemaakt en ingezet wordt. Dit doet wel een extra beroep op de lokale adviesraden die soms al heel druk zijn met de lokale advisering.

2023

2022

Het nieuwe jaar heeft zich aangediend. Het is altijd een moment op weer even stil te staan bij wat we het komende jaar willen doen en willen bereiken. De agenda van de gemeente speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. Welke adviezen worden er gevraagd, welke thema's gaan het komende jaar een rol spelen maar ook welke ontwikkelingen en vraagstukken zien wij in de samenleving en wat vinden wij daarvan? 
De thema's die we in het SRT-pamflet “Sociale ankers slaan…” hebben benoemd, zijn voor ons daarbij centrale thema's.

In 2022, en vaak ook al in de jaren daarvoor, hebben we diverse thema's en ontwikkelingen in de stad gevolgd en onze inbreng daarbij gehad. Hier zullen we ook in het komende jaar bij betrokken blijven en steeds weer zoeken naar de inbreng die wij daarbij kunnen hebben.

 • Gesprekken organiseren en bijeenkomsten bijwonen. Dit blijven we gewoon doen.
 • Wijkagenda's en wijkgericht werken
  De gesprekken met wijkraden over de wijkagenda's geven we een vervolg.
  Het wijkgericht werken biedt kansen om het anders te gaan doen: niet van buitenaf naar de wijken kijken maar vanuit de wijken kijken.
 • Nieuwe inkoop - nieuwe organisatie van zorg en hulp
  De nieuwe inkoop en met name de nieuwe indeling van het zorgsysteem zal ook in 2023 onze aandacht hebben. We maken ons zorgen over de gevolgen voor inwoners, met name voor degenen met een complexe vraag.
 • Bestaanszekerheid en armoede
  Het thema bestaanszekerheid maar met name de toegenomen onzekerheid die we breed in de samenleving zien, zal ook op onze agenda staan. We vragen met name aandacht voor degenen die al langere tijd in armoede leven en die niet met de huidige maatregelen uit die armoede zullen komen. De vraag blijft staan: welke maatregelen zijn nodig om de groep die al vóór de crises in armoede leefde te helpen?
 • Mensen in kwetsbare posities
  Er zijn veel groepen die aandacht verdienen en nodig hebben, zoals jongeren, ouderen, bewoners met kwetsbaarheden, inwoners die minder-talig zijn of Nederlands niet als eerste taal hebben.
  Het systeem van de landelijke en gemeentelijke overheid blijft voor veel burgers lastig. Heldere communicatie, digitaal, op papier en visueel, is van groot belang. In wijken zijn laagdrempelige plekken nodig waar buurtbewoners makkelijk binnenstappen met hun vragen.
 • Burgerparticipatie
  Zeggenschap en meebeslissen van burgers worden alleen maar belangrijker. Het is al lang gebleken dat burgers, mits goed gefaciliteerd, uitstekend in staat zijn om mee te denken over complexe maatschappelijk vraagstukken. Experimenteren met burgerberaden zou dan ook een mooie toevoeging zijn om meer zeggenschap voor inwoners te borgen én om meer gebruik te maken van hun kennis.
 • Ervaringskennis
  Ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis, gebruik maken van de kennis van inwoners: het lijkt zo simpel. Als we de kloof tussen de leefwereld van inwoners en de wereld waar de besluiten genomen worden, willen overbruggen dan hebben we dit nodig.
 • Samen-werken
  We kijken uit naar de kansen die er in 2023 liggen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van beleid in uitvoering in Tilburg. Dit doen we zoals we steeds gedaan hebben samen met de gemeente en met de inwoners. Het is van wezenlijk belang dat inwoners zelf hier een bijdrage aan leveren om zo te komen tot een breed draagvlak in de samenleving voor gewenste veranderingen.

Leden en medewerksters Sociale Raad Tilburg 2022

De SRT bestaat uit 12 leden die dit werk als vrijwilliger en zonder last of ruggespraak verrichten. SRT-leden worden via een openbare sollicitatieprocedure geworven en door het college van B&W benoemd. De SRT wordt ondersteund door een klein bureau. In 2022 waren er twee medewerksters in dienst.

Dion van den Berg
Dion van den Berg

Voorzitter

Stephan Gijsman
Stephan Gijsman

Vicevoorzitter Secretaris (tot eind 2022)

Roger Speck
Roger Speck

Penningmeester

Bouchra Bouzarouata
Bouchra Bouzarouata

Lid

Joep van Dongen
Joep van Dongen

Lid (tot eind 2022)

Fons Kappé
Fons Kappé

Lid

Marlies Lammers-Berben
Marlies Lammers-Berbeng

Lid

Rogier van Luxemburg
Rogier van Luxemburg

Lid (tot eind 2022)

Edith Sigmans - van Lien
Edith Sigmans - van Lien

Lid

Henrieta van der Veeke
Henrieta van der Veeke

Lid

Carla ter Beek
Carla Ter Beek

lid (tot december 2022)

José Rijnen
José Rijnen

lid (april 2022)

Jos Oskam
Jos Oskam

Lid tot 31 maart 2022

Sociale Raad Tilburg - Medewerksters 2020

Dion van den Berg
Mariëtte van Bavel

Beleidsmedewerkster 30 uur per week

Roger Speck
Karen Schellekens

Beleidsmedewerkster 24 uur per week

Nieuwe leden per april 2023

Wim van Hout
Wim van Hout

Nieuw lid en secretaris, april 2023

Peter Smolders
Peter Smolders

Nieuw lid april 2023