Nieuwsbrief 3 - Een inwoner aan het woord: Harrie Schuuring, coördinator Thuisadministratie

Berichten Netwerk - 14 juni 2016

Delen:

Harrie Schuuring

Bij welke organisatie hoort u en wat doet u bij deze organisatie?

Ik ben coördinator Thuisadministratie en consulent Armoede voor de regio Zuid-Nederland in dienst van Humanitas. Mijn drijfveer is andere mensen helpen hun eigen financiële administratie op orde te hebben, om daarmee schulden te voorkomen. Wij helpen hen op weg, zodat ze het in de toekomst zelf kunnen. Zelfredzaamheid is een belangrijk doel voor ons.

Het zorgen voor scholing van de vrijwilligers en het bij elkaar brengen van de juiste vrijwilligers bij de juiste deelnemers, dat is mijn werk als coördinator. Ik ben verantwoordelijk voor de facilitering ervan.

Wat is de betrokkenheid van Humanitas bij het sociale domein?

Humanitas staat graag naast mensen die in de reguliere hulpverlening tussen wal en schip dreigen te vallen.

Wat is de meerwaarde van uw organisatie voor Tilburg?

Humanitas is een landelijke organisatie met veel kennis en ervaring in het werken met vrijwilligers. We zijn sterk in opleiden en verbinden. Onze vrijwilligers volgen een opleiding voordat zij deelnemers begeleiden. We werken met veel organisaties samen in de stad, waaronder die van de Tilburgse Toegang. Bovendien blijkt uit cijfers dat onze dienstverlening werkt. In 2013 hadden we slagingspercentage van 83 procent. Dit cijfer drukt uit dat dat de deelnemersgroep op weg is om de privé-administratie op orde te hebben en houden, dat deelnemers een slag maken in het verkleinen van de schulden, en dat onze dienstverlening schuldenproblematiek voorkomt bij mensen (en dus preventief werkt).

En voor de 17 procent van de mensen waarbij de dienstverlening geen soelaas biedt? Soms spelen er nog factoren een rol waarom het niet lukt, bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie om iets aan hun situatie te veranderen. De deelnemers komen onder meer via Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente bij ons binnen, die hen verplicht hun schulden op te lossen. Maar ‘moeten’ is niet de juiste drijfveer. Ze moeten het zelf willen. Als dat niet het geval is, stoppen wij met de ondersteuning. Want dan werkt het toch niet.

Wat gaat er goed in Tilburg?

Tilburg is een sociale stad voor zijn inwoners. Er is goed sociaal beleid. Tilburg kent veel regelingen die mensen met een smalle beurs helpen om het hoofd boven water te houden.

Wat kan er in Tilburg worden verbeterd?

Het lijkt wel of de Gemeente Tilburg de afschaling van hulp van de 1e naar de 0de lijnszorg heilig heeft verklaard, sinds de transities in het sociale domein. De partners in de Toegang verwachten soms van ons dat wij mensen structureel ondersteunen om hun huishoudpot en overzicht daarvan op orde te houden. Maar dat is niet onze werkwijze. Wij bieden tijdelijke ondersteuning, met als doel mensen zelfredzaam te maken: zodat zij door onze begeleiding voldoende vaardigheid krijgen, zodat zij in de toekomst zelf hun privé-administratie kunnen doen, daardoor meer zicht en grip op hun financiën krijgen en zo hun schulden kunnen verminderen, c.q. voorkomen. Echter bij sommige mensen lukt dat niet. Zij zullen nooit zelfredzaam worden. Een dementerende oudere bijvoorbeeld zal niet leren de eigen administratie op orde te houden. De continuerende ondersteuning hoort bij de 1e of 2e lijnshulpverlening thuis en niet bij ons. Humanitas Thuisadministratie valt onder de 0de lijnshulpverlening.

Harrie Schuuring: ‘We zagen dat er een gat in de dienstverlening ontstond door het opheffen van de Formulieren Brigade. ContourdeTwern en Humanitas zagen het belang van het behoud van deze dienstverlening, en hebben toen in gezamenlijkheid de Formulierenhulp Dichtbij opgericht. Een samenwerking die goed verloopt, omdat we elkaar zelf hebben opgezocht. Formulierenhulp Dichtbij is een wekelijkse inloopspreekuur, dat gehouden wordt in de vijf wijkcentra van de stad (de MFA’s). Mensen krijgen er hulp bij het invullen van formulieren, de eigen huishoudadministratie, en leren de regelingen kennen. ‘Het is een succes gebleken, want het aantal deelnemers is de laatste jaren flink gestegen’. Die forse toename is het gevolg van de economische crisis en de naweeën daarvan, de terugtredende overheid die minder dan voorheen ondersteuning biedt aan burgers, schetst Harrie Schuuring.

Harrie Schuuring vertelt dat het aantal vrijwilligers de laatste jaren zich stabiliseert. ‘Het baart me zorgen of we in de toekomst wel voldoende vrijwilligers hebben om de vraag aan te kunnen’.

Welke tip heeft u voor de gemeente Tilburg?

De afschaling van hulpverlening door de Tilburgse Toegang moet beter gebeuren. Ik vind dat de Gemeente Tilburg hierin meer moet investeren. Vrijwilligers zijn er niet om het werk van de 1e-lijnshulpverlening te doen. Er zijn grenzen aan onze inzet en wat je aan vrijwilligers kunt vragen. Soms heeft iemand zoveel problemen dat hij door een beroepskracht geholpen moet worden. Problemen met schulden staan vaak niet op zichzelf. Zo ontstaan door schulden vaak ook andere problemen, psychische problemen, eenzaamheid, huisuitzetting. Deze mensen hebben andere, passende hulp nodig, waarvoor andere organisaties bestaan. Wij verwijzen onze deelnemers naar deze instanties door, als het moet met een ‘warme overdracht’. Wij gaan letterlijk mee naar die organisatie.

Thuisadministratie is een gezamenlijk project van Humanitas en ContourdeTwern. Doel ervan is het bieden van tijdelijke ondersteuning aan mensen die moeite hebben om hun privé-administratie op orde te krijgen. Deze ondersteuning moet leiden tot de vermindering van schulden.

Humanitas Thuisadministratie werkt nauw samen met andere Tilburgse organisaties, zoals van de Tilburgse Toegang: Loket Z, Bureau Schuldhulpverlening, IMW (maatschappelijk werk), Bureau Werk en Inkomen van de gemeente, de woningbouwcorporaties. En daarnaast de Voedselbank, de banken etc.

Tot 2012 bestond er in Tilburg de Formulierenbrigade, een onderdeel van de Gemeente Tilburg. Mensen met een bijstandsuitkering, die geen gebruik maakten van allerlei inkomensverhogende regelingen kregen een ambtenaar op bezoek. Deze wees hen op de bestaande voorzieningen.

Deze taak is niet weggelegd voor Humanitas Thuisadministratie omdat het geen inzage mag hebben in de bijstandsgegevens van mensen, vanwege de privacy-gevoeligheid. Als alternatief startten ContourdeTwern en Humanitas de Formulierenhulp Dichtbij.

Thuisadministratie ondersteunt op dit moment, in haar diverse onderdelen, zo’n 1.700 deelnemers in Tilburg op jaarbasis met 120 vrijwilligers van Thuisadministratie.

De landelijke organisatie Humanitas ondersteunt zo’n 60.000 deelnemers met zo’n 22.000 vrijwilligers. Er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid tussen de deelnemers en de vrijwilligers. Uitgangspunt is dat het klikt tussen beiden. “Dan heeft de begeleiding meer kans van slagen”, aldus Harrie Schuuring.